Valet 2022 handlar om framtiden. Läs mer om våra viktigaste valfrågor från valet 2018:

Ett tryggare Botkyrka
Många kommuninvånare i Botkyrka upplever idag en ökande otrygghet, det behöver och ska inte vara så. Det finns många sätt att arbeta för ett tryggare Botkyrka. Vi moderater vill åstadkomma fler förebyggande trygghetsinsatser genom:

• Fler övervakningskameror
• Fler särskilt utbildade väktare på offentliga platser, i ambulerande team
• Klotter och vandalisering ska åtgärdas inom 24 timmar
• Parker och gångstråk ska vara välskötta och ha bättre belysning

Prioritera rätt i kommunens ekonomi
Kommunen lägger idag alldeles för mycket pengar på sådant som inte är kärnverksamhet. I ekonomiskt tuffare tider behöver vi se till att välfärden fungerar och är bra. Med det menar vi till exempel skolorna, äldreomsorgen, idrottshallar och vägar. Får vi sedan pengar över kan vi sänka kommunalskatten.

• Dra in bidragen till mötesplatsföreningarna (med undantag för pensionärerna)
• Sluta lägg skattemedel på tillfälliga kulturfonder och på konsthallen
• Sänk skatten med 25 öre, när ekonomin så medger

Inför och försvara valfriheten
Vi vet att många vill kunna välja vilken skola de vill, eller ett äldreboende eller hemtjänst med en profil som stämmer med det man värdesätter i livet. De rödgröna partierna vill begränsa eller helt avskaffa valfriheten. Friskolorna är de som överlag har de bästa skolresultat samt de privata äldreboendena och hemtjänsten har som regel mer nöjda kunder.

• Inför LOV så att vi får verklig valfrihet inom vård & omsorg
• Stå upp för friskolorna och alla elevers rätt att välja rätt skola
• Möjliggör för byggnationen av fler trygghetsboenden – i alla kommundelar

Ingen integration utan värderingar
Text: Sverige och Botkyrka ska fortsatt vara öppna för människor på flykt. Men det kan inte vara en kravlös gemenskap, där alla kan göra precis vad de vill. Vi har svenska lagar och vi har även svenska värderingar kring jämställdhet som alla måste följa. Man har skyldighet att utbilda sig, lära sig språket, göra rätt för sig och betala skatt. Ingen ska kräva att någon ger upp sina traditioner så länge de inte bryter mot svensk lag, men det finns värden vi inte kan kompromissa om.

• Inför motprestationskrav för försörjningsstöd – alla som kan ska jobba
• Verka för att Botkyrka, som Södertälje, får ett nollavtal för flyktingmottagande på anvisning från Migrationsverket
• Nej till separata badtider för kvinnor och män

Välfärdens tillväxt skapas av företagandet
Vi behöver satsa mycket mer på att Botkyrka ska bli mer företagarvänligt och få många fler jobbtillfällen för Botkyrkaborna. Vi är en bottenkommun i länet i mätningar av företagsklimatet, år ut och år in. Det är i den privata sektorn tillväxten skapas som möjliggör för finansieringen av den offentliga sektorn.

• Vi behöver välkomna alla typer av företag som vill etablera sig
• Vi ska erbjuda byggklara tomter till låga priser
• Kommunens näringslivskontor behöver förstärkas

Skolorna kan bli ännu bättre
De kommunala skolorna måste använda sina resurser på ett ännu mer individanpassat sätt än nu. De duktigare eleverna behöver utmanas och de mer resurssvaga få rätt stöd. Föräldrarna ska alltid involveras och tidigt när något händer. Låt lärarna och rektor själva få bestämma mer över sin verksamhet, de är experterna och vet vad som funkar och inte funkar. Ju mindre politiker lägger sig i detaljer, desto bättre.

• Det ska råda nolltolerans mot mobbning och skadegörelse samt direkt polisanmälan vid brott i skolan
• Släpp mer ansvar till rektorer och lärarlagen – de vet bäst vad som fungerar. Låt fungerande skolor tjäna som exempel för andra
• Förändra resursfördelningen så den följer varje elevs individuella behov. Inte som nu efter t.ex. föräldrars invandrarbakgrund.