PRESSMEDDELANDE 2020-02-20:

Botkyrka har tagit ett orimligt stort ansvar för migrationen under alldeles för många år!

Riksdagen beslutade i slutet av förra året att anta regeringens lagförslag om att asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar, som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Den här lagstiftningen gäller 32 kommuner, en av dem är Botkyrka. Vi får anmäla till Migrationsverket om vi vill att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen.

Moderaterna anser det rimligt att vi till Migrationsverket anmäler hela Botkyrka som ett område där den nya lagstiftningen ska tillämpas.

– Problemet är att vi inte har kontroll på vilka eller hur många människor som kommer hit. Vi har ett stort problem med andrahandsmarknaden och svartkontrakt Många betalar dyrt för en madrass på golvet. Det blir också en kostnadsfråga och planeringsfråga för kommunen när det gäller exempelvis skola och omsorg. Stina Lundgren (M), oppositionsråd

Botkyrkas underskott för 2019 inom skola och socialomsorg berodde främst på två saker. Det ena är regeringens medvetna strategi att låta kommunerna ta en allt större andel av kostnaderna som borde åligga staten (genom Migrationsverket). Det innebär rent konkret vi får sämre välfärd för Botkyrkas skattebetalare. Kommuner som Botkyrka borde kompenseras fullt ut för sina merkostnader för statens åtaganden. Medger statsfinanserna inte detta så bör konsekvensen synas i en stramare migrationspolitik, inte i elevernas klassrum och i ökande kostnader för försörjningsstöd.

Det andra som underskottet kan kopplas till är kombinationen av EBO-lagen och det stora antal flyktingar som kom hösten 2015, som i sin tur har lett till transformeringen av kommunernas ekonomiska förutsättningar, det politiska landskapet och hela den politiska debatten.

– Detta förslag är i linje med vad vi moderater har drivit lokalt i många år. Extra roligt är det att det är just Socialdemokraterna som sträcker ut en hand till de mer konservativa partierna i kommunen. Eter valet 2018 sa ju Ebba (S) att vi, TUP och SD var partier med fel värdegrund. Det gäller tydligen inte längre? Eller är det Ebbas och Socialdemokraternas värdegrund som har förändrats? undrar Willy Viitala, heltidspolitiker (M).

Moderaterna kommer på kommunstyrelsen den 2/3 att yrka bifall till S+KD:s förslag, som ser ut att få stöd även av Sverigedemokraterna och Tullingepartiet.

Stina Lundgren, Oppositionsråd (M) i Botkyrka kommun
Stina.lundgren@moderaterna.se Mobil: 070-1896297

Willy Viitala, Heltidspolitiker (M) i Botkyrka kommun
willy.viitala@botkyrka.se Mobil: 070-8891831

Roslana Cederhage, Politisk sekreterare/Pressansvarig (M) för Botkyrkamoderaterna
Roslana.cederhage@moderaterna.se Mobil: 073-7534606

PRESSMEDDELANDE 2018-06-07

Moderaterna säger nu nej till exploateringen i Tumba Skog!

Moderaterna i Botkyrka har i sin KF-grupp fattat beslutet att riva upp sitt ställningstagande kring bostadsexploateringen i Tumba Skog. Efter möten med engagerade och kunniga medborgare, samt en förnyad granskning av samtliga underlag har partiet kommit fram till att platsen inte är lämplig för den föreslagna byggnationen av ca 550 bostäder.

– Efter bra och informativa samtal med företrädare för Uttrans Vattenvårdsförbund och föreningen Tumba Skog, samt en djupare granskning av för ärendet relevanta handlingar, så har vi landat i vårt nya ställningstagande. Vi är idag på det klara med att vi inte tror att exploateringen kommer att kunna kombineras med att säkra dricksvatten- och dagvattenfrågorna, säger Stina Lundgren, oppositionsråd (M).

Säkrandet av vårt dricksvatten och Segersjö vattentäkt är alldeles för viktigt för att riskera genom den här föreslagna exploateringen. Den ökade dagvattenavrinningen riskerar dessutom att förorsaka översvämningar i den redan hårt belastade Tumba-ån (och därmed antingen i Uttransjön eller i Tullingesjön).

Vi är dock öppna för möjligheten att se över om det går att möjliggöra en betydligt mindre exploatering (som. ex. 50–100 radhus/villor) som inte tar stora delar av skogen i anspråk. Vi vill inte heller se en ny tillfartsväg från KP Arnoldsson väg, utan en ny exploatering bör ligga i anslutning till befintlig bebyggelse och bibehålla de gröna sambanden.

För mer information, kontakta:

Stina Lundgren (M)         Willy Viitala (M)
Gruppledare                   Politisk sekreterare
0701-89 62 97

Kia Hjelte (M)
Kommunfullmäktigegruppens ordförande

Yngve RK Jönsson (M)
2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

 

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26

 

Moderaternas nya ledning inför valet 2018!

På kommunfullmäktige den 22/3 utsågs Stina Lundgren (Vårsta), 48 år, till nytt oppositionsråd för Moderaterna. Hon är Moderaterna i Botkyrkas första kvinnliga kommunalråd.

Willy Viitala (Tullinge), 41 år, valdes till ny 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden och övertar även en politisk resurstjänst på halvtid.

På kretsårsmötet som hölls den 21/3 utsågs även en ny kretsstyrelse med Solveig Nilsson (Tullinge), 69 år, som ordförande.

– Valrörelsen är äntligen igång och det med full fart och förnyelse i partiet. Som ni alla säkert redan vet, så trappar Jimmy Baker nu ner till att bli fritidspolitiker, men det gläder mig stort att han fortsätter att kandidera i valet med den erfarenhet och kompetens han bär med sig, det blir en styrka för partiet. Vi har för avsikt att vinna valet i höst och tillsammans med Alliansen sätta igång med det viktiga reformarbetet, säger Stina Lundgren (M).

-Detta är ett uppdrag jag känner mig mycket hedrad över och tar mig an med stor respekt och ödmjukhet. Jag vill skicka ett stort tack för allt stöd jag fått i processen och för förtroendet, betonar Stina Lundgren (M), nytt oppositionsråd.

– Vi behöver bejaka och vara öppna för individens valfrihet, inom såväl skolan som omsorgen. Vi kan t.ex. inte acceptera att vi har skolor som läsåret 2016/2017 endast har 43,8 % som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. För de kommunala skolorna är den siffran i snitt 68 % medan det är 78 % för de fristående alternativen. I skolan är det nolltolerans mot brott och mobbning som ska gälla. Låt lärare och rektorer få större inflytande över skolan, så kommer vi att se förbättringar även i de kommunala skolorna, menar Willy Viitala, 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden (M).

– Botkyrkas hemtjänst är bland de sämsta i hela landet, vårt företagsklimat är i botten i länet och majoriteten tycks inte ha förmågan att prioritera rätt saker i de kommande årens budget. Botkyrka behöver bli en företagarkommun, vi behöver en rejäl trygghetssatsning då alla siffror fortsätter att falla samt en prioritering av kärnverksamheterna framför diverse vidlyftiga kultursatsningar, säger Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M).

För mer information, kontakta:

Stina Lundgren (M)
Oppositionsråd

Willy Viitala (M)
Politisk resurs

nya_m_farg_mindre

PRESSMEDDELANDE 2016-10-27 Tina Ghasemi, riksdagsledamot Nya Moderaterna, besöker idag kvinnojouren i Botkyrka tillsammans med Jimmy Baker, oppositionsråd för Nya Moderaterna i Botkyrka kommun. Syftet med besöket är att i samtal med personalen på kvinnojouren få en bild av deras arbete, men också att få inspel och idéer till vad som kan göras både på nationell och lokal nivå… Läs mer 

bilbrand

PRESSMEDDELANDE 2016-10-10 Botkyrka måste stävja polishatet bland ungdomar! På This is Alby-festivalen tog en rapartist upp små barn på scenen som fick sjunga med i en låt vars text är ”Knulla Ainas mamma”. Detta trots att det fanns en överenskommelse om att artisten inte skulle framföra den låten. Kommunalt ansvariga tjänstemän på plats valde att… Läs mer 

nya_m_farg_mindre

PRESSMEDDELANDE 2016-09-27 Fler föreningars ekonomi i Botkyrka måste granskas! Kultur- och fritidsnämnden har låtit granska fem föreningars ekonomi med mera under 2016. Det visar sig att tre av fem föreningar (främst utmärker sig SOKU och OPAD, även Fanzingo får anmärkningar ) uppvisar stora brister kring ex. bokföring, medlemsregister, vad föreningsbidragen används till och mycket annat.… Läs mer 

nya_m_farg_mindre

PRESSMEDDELANDE 2016-01-28 Ang. Försäkringskassans servicekontor i Hallundas planerade flytt. Vi förstår att beslutet kommer att väcka en viss frustration, men förstår inte riktigt den oerhörda upprördhet som kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) har gett uttryck för i media. Det är kommunen som har planmonopol, det är de rödgrönas bristande initiativkraft de senaste 20 åren i… Läs mer 

moderaterna

PRESSMEDDELANDE 2015-11-18 Fullkomligt oacceptabel styrning av Tekniska förvaltningen i Botkyrka! Alliansen i Botkyrka samt Tullingepartiet är starkt kritiska mot den politiska majoriteten i Botkyrka (S+V+MP) efter vad vi menar är en historiskt skarp revisonsrapport av kommunens investeringsprocess inklusive lokalförsörjningsprocess. Rapporten visar tydligt att styrningen, informationen, uppföljningen och kontrollen är enligt revisionen; ”oacceptabelt, obegripligt, otillfredsställande, bristfälligt”… Läs mer 

nya_m_farg_mindre

PRESSMEDDELANDE 2015-10-29 Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag För en tid sedan genomfördes en genomlysning över flickor och pojkars möjligheter att delta i idrott, hur resurserna fördelades osv. Denna genomlysning fick till följd att kultur- och fritidsförvaltningen erbjöd idrottsföreningar ett förhöjt föreningsstöd för idrotter för flickor. Man konstaterade att pojkar fick betydligt mer resurser än… Läs mer 

banner2014_1_jimmy

PRESSMEDDELANDE 2015-10-28 Botkyrka behöver upprätta en handlingsplan mot radikalisering! Moderaterna vet att Sverige och Botkyrka kan mer. Därför vill vi att kommunen drar lärdom av våra nordiska grannar och påbörjar ett brett och omfattande arbete som inkluderar hela samhället, från myndigheter till det civila samhället. Botkyrka bör ta lärdom av hur danska Köpenhamn och Århus… Läs mer 

nya_m_farg_mindre

Moderaterna i Botkyrka, har tillsammans med de moderata riksdagsledamöterna Maria Stockhaus (Sollentuna) och Erik Andersson (Täby), besökt Subtopia/Hangaren och de kreativa näringar som verkar på platsen. Vi tar nu ett gemensamt initiativ för att förmå regeringen att utreda frågan om att skapa en nationalscen för cirkus i Botkyrka. Maria och Erik har därför lämnat in… Läs mer 

alliansen_st_pms

Alliansen i Botkyrka och Tullingepartiet är kritiska mot planerna på byggandet av ett så kallat idéhus i Tullinge centrum. I första hand skulle vi hellre lägga pengarna på mer prioriterade saker. Men om det ändå ska byggas finns det fler aspekter att väga in. Vi kommer därför se till att ärendet återremiteras på kommunfullmäktige i syfte… Läs mer 

moderaterna

PRESSMEDDELANDE 2013-02-13: klicka här för att ladda ned dokumentet. Utbildningsnämndens underskott för budgetåret 2012 blir 65,5 miljoner kronor mot prognosticerade 23,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är 3,3 % och det var först i januari som det upptäcktes att man räknat 42 miljoner kronor fel. En del kan förklaras genom t.ex. ökade volymer i form av fler förskoleelever… Läs mer