Våra skolelever förtjänar att känna sig trygga

Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Detta skall vara ett levande dokument som årligen revideras och uppdateras. Vi välkomnar att lärarnas befogenheter och skolans möjligheter till disciplinära åtgärder har blivit och kommer att bli ännu större. Vi är också positiva till de ökade satsningarna alliansregeringen gjort inom skolinspektionsområdet.

Det ska råda nolltolerans mot mobbing, brott, vandalisering och klotter i skolan. Det ska alltid polisanmälas.

Det är en självklarhet att våra skolor ska ha en god fysisk miljö. Särskilda ansträngningar bör göras för att garantera barnens hälsa då de vistas inom skolans lokaler.

Vi kan konstatera att det idag finns ett problem med bruk av alkohol, tobak och även i en del fall droger bland våra unga medmänniskor. Skolan skall vara en drogfri miljö och våra skolor måste därför arbeta målmedvetet för att motverka nyttjandet av alkohol, tobak och i synnerhet droger. Skolan måste vara öppen för all sorts samverkan – berörda myndigheter likväl som de ideella och frivilligorganisationer som finns inom den sociala ekonomin.

Botkyrka kommun använder en undermålig resursfördelningsmodell med variabler som föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund för att beräkna hur mycket resurser som ska gå till de olika skolorna i kommunen.

Den slår därför väldigt fel, det kan skilja uppemot 10 000 kronor per elev och år i skolpeng beroende på om bostadsorten är Alby eller Tullinge – inte beroende på det individuella behovet hos eleven.

Vi ser gärna att resursfördelningsmodellen blir mer individualiserad, så att resurserna hamnar hos den elev som har reella behov, snarare än att den t.ex. råkar ha utlandsfödda föräldrar, att eleven är pojke eller att eleven bor i en viss kommundel. Pengen ska givetvis följa med eleven om denne flyttar från Fittja till t.ex. Broängen.

Jimmy Baker (M)
Andre vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden