Vår motion om konsekvenstrappa i skolan förverkligas

Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor
skall ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör
råda nolltolerans mot alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens
samtliga skollokaler. Alla brott ska polisanmälas.

Vi kan se stora skillnader mellan Botkyrka kommuns skolor när det gäller arbetet med
att eleverna ska känna sig trygga i skolan, samt få den studiero som är nödvändig. Idag
ser vi att många lärare får hantera onödiga och tidskrävande situationer både i och
utanför klassrummet, situationer som inte bör ingå i deras arbetsuppgifter. Lärarna ska i
första hand få vara pedagoger för barnen.

När man ser på de anmälningar som sker till skolinspektionen, så är även där
skillnaderna väldigt stora. Några skolor har en markant högre anmälningsgrad än andra,
vilket oroar oss och mörkertalet är stort på många skolor. Vi vet även att några skolor
inte väljer att kontakta polis och/eller socialtjänst i vissa fall, av rädsla för att ”skolan
ska få ett sämre rykte”, vilket är mycket beklagligt.

Om vi kan ta fram ett centralt dokument för detta, som ska implementeras i alla våra
skolor, så ser vi större möjligheter till att på sikt minska de idag stora problem som
många skolor bär på. Om alla skolor tillämpar samma modell, kommer det heller inte
vara så att en del skolor ”sticker ut” när de tar tag i sina problem. Problemen finns i alla
skolor, men långt ifrån alla lyfter dem tillräckligt.

Vi ville att det tas fram en kommungemensam plan för hur en ”konsekvenstrappa” skulle
kunna se ut. I denna ska det tydligt ska framgå exempelvis när det delas ut en skriftlig
varning, när och/vad gäller för en polisanmälan, när det är befogat för kvarsittning, när
det är aktuellt för en avstängning o.s.v.

Det är därför väldigt positivt att majoriteten och förvaltningen väljer att gå på bifall till motionen.