VA-utbyggnad i Grödinge

Vi gläder oss över att processen nu kommer igång för att ta fram ett detaljplaneprogram för att bl.a. möjliggöra en VA-utbyggnad i Kagghamra och ansluta Sibble till det kommunala dricksvattnet. Moderaterna har länge påtalat behovet av att bygga ut VA-nätet så att fler hushåll på Grödingelandet ska kunna ansluta sig. Miljöproblemen är något som måste åtgärdas.

En kommande detaljplan kan sannolikt komma att innebära att fler kan stycka av sina tomter för försäljning. Det innebär även att flera helt nya tomter kan komma att exploateras så att fler kan få förmånen att kunna äga och t.o.m. bygga sitt eget hus i Grödinge.

Det är vidare mycket viktigt att kommunikationen, som även lyfts fram som central i ordförandeförslaget, med de boende verkligen fungerar och inte minst att kommunen uppvisar en lyhördhet och flexibilitet gentemot de som kommer att beröras.