Utvecklad välfärd – för alla Botkyrkabor!

Nu lägger vi vårt budgetförslag för åren 2013-2016. För oss är det viktigast att i första hand lägga skattebetalarnas pengar på kommunens välfärdsverksamheter, men även t.ex. på det löpande underhållet av VA-nät och vägar. Detta bör främst ske genom omprioriteringar inom majoritetens driftsramar under perioden. Vi lägger mer resurser på t.ex. äldreomsorgen, gestaltningsfrågor och ungdomars fritid än den styrande majoriteten.

Vi har, som parti, numera även ett ökat fokus på de strukturella hinder som försvårar för många Botkyrkabor att förverkliga sina livchanser. Det är inte acceptabelt att 10 % av våra medborgare (enligt kommunens medborgarundersökning) kände sig diskriminerade under 2011. En siffra som dessutom ökade från redan höga 7 % år 2010. Vi vill därför höja kommunens ambitioner och kunskaper kring dessa strukturella hinder. Det behövs bl.a. mer utbildningsinsatser i den kommunala organisationen kring ex. diskriminering, interkulturella frågor och HBTQ-frågor. En viktig jämställdhetsfråga vi driver är rätten till heltid för den som kan och vill arbeta mer än vad de gör idag.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för mer kollektivtrafiknära, stadsmiljöer i kommunen. I vårt Botkyrka ska vi ha attraktiva bostadsområden som väl kan mäta sig med Stockholms innerstad. Vi vill även pröva en varsam nyexploatering i strandnära lägen.

Vi vill, sammanfattningsvis, lägga mer resurser på välfärden, idrotten, vägar, VA-nätet, parker och på tryggheten i det allmänna rummet. För att finansiera detta vill vi minska den kommunala administrationen, minska stödet till delar av kultursektorn (ex. säger vi nej till Tullinge idéhus) och vi vill reformera föreningsbidragen så att stödet utgår efter utförd verksamhet.

Klicka här för att ladda ned vårt förslag till flerårsplan 2013-2016.