Utveckla välfärden i Botkyrka!

För oss är det viktigast att i första hand satsa skattebetalarnas pengar på välfärdsverksamheterna, som exempelvis vård, skola, omsorg, men även det löpande underhållet av fastigheter och vägar. Detta bör främst ske genom omprioriteringar inom majoritetens driftsramar under perioden. – En sak som vi vill särskilt lyfta upp i flerårsplanen är en satsning på idrott, rörelse och hälsa för alla våra medborgare, betonar Anders Peterson, oppositionsråd (M).

– Den styrande majoriteten i Botkyrka; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, väljer som vanligt att, i en för stor utsträckning avsätta medel för t.ex. upplevelsenäringen, konstprojekt och kortsiktiga åtgärder som festivaler, menar Jimmy Baker (M)

I vårt förslag till flerårsplan har vi försökt att vara extra tydliga med vad som skiljer oss från S, V och MP:

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler bostadsrätter och villatomter i kommunen. Vi vill också se till att inte öka den kommunala upplåningen under flerårsplaneperioden. – När det gäller den kanske viktigaste frågan, jobben, vill vi bl.a. på sikt kunna införa en sysselsättningsgaranti, inrätta en näringslivslots och skapa fler praktik- och lärlingsplatser i samarbete med det lokala näringslivet, avslutar Anders Peterson (M).