Utveckla Fittja C!

I Fittja C har det inte skett någon egentlig utveckling de senaste 40 åren. Vi välkomnar därför den idé om utveckling av centrum som nu föreligger. Ett tillskott av bostäder och affärslokaler, i samklang med en tilltalande estetisk utformning, kan bli ett riktigt lyft för såväl centrumområdet som hela Fittja.

För oss är det viktigt att det tillkommer bostäder med blandade upplåtelseformer. Fittja är, även efter Fittjaterrassens tillkomst, en kommundel med stark dominans av hyresrätter. Vi skulle vilja att det inom ramen för projektet skulle produceras både bostadsrätter, hyresrätter – men särskilt också pröva möjligheten till ägarlägenheter. Fler bör få chansen att göra boendekarriär inom sin kommundel, varvid vi vill framhålla vikten av att det blir ännu fler bostadsrätter i projektet. Något som saknas i Fittja är ju främst ettor och sedan lite större lägenheter, som fyror och femmor. Detta är något som vi hoppas det kommer att tas särskild hänsyn till.

Parkeringsnormen på 0,33 per lägenhet är för låg. Läget är förvisso mycket kollektivtrafiknära, men i nyproducerade bostäder brukar alltid fler barnfamiljer flytta in än vad som man traditionellt tror. Dessa behöver ofta åtminstone en bil, för att få ihop livspusslet. Parkeringsnormen bör därför vara minst dubbelt så hög, där alternativet parkeringshus under markplan och/eller i markplan bör utredas.

Frågan om äldreboende i Fitta C samt framtagandet av lägenheter med särskild service bör också utredas i samband med detta projekt. Behovet av fler omsorgsplatser och fler servicelägenheter är fortsatt stort. I Fittja bör även efterfrågan kring ex. en turkisk avdelning utredas bland Fittjaborna.

Samtidigt bör även trygghetsaspekterna lyftas in i utvecklingen. Delar av Fittja C upplevs som otryggt vissa tider på dygnet av våra medborgare. Här finns det mer kommunen och centrumaktören kan göra för att öka tryggheten. Det kan handla om sådant som belysning eller fysisk utformning, men också etableringar av aktörer och verksamheter som gör att centrum blir mer levande under fler timmar på dygnet.

En utökning av de kommersiella lokalerna är något vi välkomnar, med rätt mix och marknadsföring så har Fittja C alla förutsättningar att bli ett ännu mer välbesökt centrum. Läget, precis vid E4:an och med trafik ut på Glömstavägen samt till och från Ekeröfärjan, är ju geografiskt betydligt starkare än för ex. Tumba C.