Utredning av medborgarkontoren och kontaktcenters verksamhet

Moderaterna står i huvudsak bakom en omorganisation av medborgarkontoren och kontaktcenter. Det är rimligt att de två organisationerna slås ihop då de har liknande uppgifter: att hantera förfrågningar från medborgare och lättare ”hjälp till självhjälp” vid myndighetskontakter m.m.

Medborgarkontoren träffar medborgarna fysiskt medan kontaktcenter hanterar inkommande telefonsamtal. Sammanslagningen skulle ju innebära fördelar som att vi går från två organisationer till en, att alla som hanterar kontakter med medborgare delar på alla arbetsuppgifterna med rotation, att bemanningen blir jämnare vid sjukdom/sjukskrivning o.s.v.

Vi moderater har i vår ettårsplan för 2017 föreslagit en neddragning av antalet medborgarkontor. Detta då en stor del av alla ärenden som hanteras egentligen inte rör kommunal verksamhet utan snarare verkar vara någon slags ”rådgivning” eller ”stödsamtal” eller ”hjälp” i kontakterna med andra myndigheter, som t.ex. Försäkringskassan eller Migrationsverket.

Vi moderater landar därför i ett bifall med tillägg i enlighet med vårt budgetförslag:

Vi föreslår att antalet medborgarkontor minskar till ett i Norra Botkyrka och ett i Tullinge samt ett naturligt medborgarkontor i kommunens centralort Tumba (och då i kommunalhusets entréplan).

Vi vill att medborgarkontoren/kontaktcenter tydligare inriktar sig på att stödja medborgare i kommunala ärenden och i övrigt hänvisar allt annat till berörd myndighet för handläggning. Vårt förslag skulle innebära en mer effektiv myndighetsutövning, en bättre service till medborgarna samt lägre kostnader för kommunens skattekollektiv. Skulle det dock visa sig att det kan finnas fördelar med ett samordnat medborgarkontor som hanterar även andra myndigheters ärenden är vi öppna för att de myndigheterna i så fall står för sådan personalförsörjning och/eller sin del av kostnaderna.