Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag

NCC:s bergtäkt i Hamra, Tullinge upphörde vid halvårsskiftet 2013. NCC har särskilda åtaganden att under flerårsperiod ”återställa” bergtäkten så att framtida påverkan på grundvattnet minimeras.

Detta ”grustag” skulle kunna utvecklas till en fantastisk spännande och kompletterande idrottsarena till det närliggande Brantbrinks IP. En ny arena skulle öka tillgängligheten och kapaciteten för befintliga, expansiva idrotter och kanske även möjliggöra för nya idrottstyper att utvecklas där.

Platsen (grustaget) har ett fantastiskt fint ”nedsänkt” naturläge, ligger väl skyddat och har närhet till kollektivtrafik. Fallhöjderna som finns naturligt har genererat intresse från olika typer av vinteridrotter. Bland annat finns det aktörer som uttryckt intresse för att utveckla området som en skidsportsarena. Vi skulle helst se att området utvecklades så att det skulle kunna utnyttjas året runt, för många olika typer av idrotter. Kopplat till våra moderata förslag i ÖPL att också bygga bostäder längs Albysjöns strand mellan Tullinge och Alby, jämte nu aktuella planer på att omdana Hamringe industriområde, får denna idrottsarena en geografiskt och strategiskt spännande placering.

Den närliggande vandringsleden till Lida friluftsområde bidrar också till ”arenans” attraktionskraft. Det kollektivtrafiknära läget med befintliga dubbelriktade bussförbindelser, skulle kunna kompletteras genom t.ex. en etablering av sjötrafik Hamringe – Stockholm. En sjöförbindelse med Stockholm skulle möjliggöra förändrade och nya resandeströmmar också till andra resmål i kommunen.

Vi vill uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheterna för en idrottsarena för såväl sommar- som vinteridrott i den avvecklade bergtäkten i Hamra, Tullinge