Utarbeta en generell princip för gatukostnadsavgifter!

Vi har, 2010-01-28, motionerat om att kommunen bör ta fram en ny policy gällande fastighetsägare kring den typen av kostnader som i detta fall rör de boende i Skårdal.

Men det finns fler områden där detta kan komma att bli aktuellt. Vi ser det därför som viktigt att man på förhand ska veta vad som gäller kring gatukostnader och hur dessa ekonomiskt kan komma att belasta såväl befintliga som tillkommande fastighetsägare.

I just detta fall så anser vi att förslaget till kostnadsfördelning är rimligt, där befintliga fastighetsägare ska betala hälften av vad en ny fastighetsägare förväntas göra. Det är likaledes rimligt att kommunen tar på sig delar av kostnaderna.

Vi står även bakom att befintliga fastighetsägare kan få dela upp sin betalning på tio år, liksom kunna söka jämkning.

Det som fortfarande saknas är en generell princip. Då förslaget till gatukostnadsutredning är bra skulle vi vilja att de principer kring ex. kostnadsfördelning som nu fastställs ska utsträckas till att bilda underlaget för en generell, kommunövergripande princip som ska gälla för framtida gatukostnadsärenden.

För oss är det viktigt att såväl befintliga som potentiella Botkyrkabor vet vilka spelregler som gäller om man köper eller bygger sig ett hus i områden i kommunen där infrastrukturen ännu inte är fullt utvecklad.

Jimmy Baker – kommunalråd (M)