Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer

Moderaterna har följt den fruktansvärda nyheten om pedofilen som arbetade på en av Botkyrka kommuns förskolor. Han häktades efter att polisen spårat upp och identifierat hans IP adress vid barnpornografisk fildelning på nätet. Sedan nyheten kom ut har Moderaterna fokuserat på vad man kan göra för att trygga och skydda barnen i framtiden samt hur man kan förebygga så mycket så möjligt.

MOTION
Kommunfullmäktige 2020-02-20 


Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer 

Ett stort antal barn, både runt om i världen och här i Sverige, utsätts dagligen för sexuella övergrepp. Mörkertalet är stort. Forskning visar att så många som ett av fem barn utsätts för sexuella övergrepp. Vuxenvärlden och samhället behöver mobilisera för att hitta de barn som utsätts och sätta in åtgärder för att så långt det är möjligt förebygga dessa brott. Moderaterna i Region Västmanland har lagt denna motion med syfte att förebygga och upptäcka övergreppsbilder på barn och vi följer nu deras exempel.

I en rapport från Nationellt Kunskapscentrum Barnafrid konstateras att barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet påverkas lika allvarligt som barn som utsatts av en fysiskt närvarande förövare. Det slås också fast att de barn som mår allra sämst är de som vet om att övergreppet dokumenterats och att förövaren spridit bilderna. Det är inte rimligt att datorer inom kommunen eller i övrig offentlig sektor kan användas för att konsumera eller sprida detta material utan att handlingen detekteras och individen kan lagföras.

Trots att de flesta svenska arbetsplatser har webfilter som blockerar tillgång till kända websidor med dokumenterade sexuella övergrepp på barn, så hanterar i genomsnitt en person på 500 anställda övergreppsmaterial på sin arbetsdator enligt NetClean-rapporten 20181. Inom Botkyrka kommun finns det ca 14 500 datorer, merparten av dessa är arbetsdatorer och de övriga är för skolans 1:1 elever. Utöver arbetsdatorerna finns även ca 3-4000 mobiltelefoner samt ca 6 500 läsplattor. Dessa i sig kräver en annan teknisk lösning då man ännu inte funnit något sätt att detektera barnpornografiska bilder i mobiltelefoner och läsplattor.

1 https://www.netclean.se/wp-content/uploads/2018/11/NetCleanRapporten2018_sammanfattning_181129.pdf

Att ha ett system för att detektera barnpornografibrott är också ett komplement till eventuella registerutdrag som enbart visar bakgrund. Detektionsverktyg ger en realtidsindikation på ett sexuellt intresse för barn som kan utredas av polis. Att använda tillgänglig teknik för att upptäcka konsumtion av sexuellt övergreppsmaterial är ett verktyg som bidrar till att inte fler barn blir utsatta samt en minskning av det stora mörkertalet.

Inom offentlig sektor har bland annat Regeringskansliet, Trafikverket, Region Stockholm och Göteborgs Stad installerat en programvara som säkerställer att övergreppsmaterial på barn inte kan hanteras obemärkt på datorer inom deras verksamheter. Det borde Botkyrka kommun också göra.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa inköp av programvara som detekterar material som klassificeras som sexuellt övergreppsmaterial enligt ovan beskrivning och ska skyndsamt installeras inom hela Botkyrka kommun

Att rutiner och riktlinjer för att upptäcka och förebygga denna typ av brott tas fram

Stina Lundgren (M) Willy Viitala (M)