Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun

Vi moderater är sedan länge (och med kända argument) tveksamma till kommunens engagemang i Fair Trade/Rättvisemärkt. Vi anser därför att detta bör lyftas ur policyn.

Vi vänder oss vidare emot ambitionen att tvinga fram olika typer av sociala krav på den privata – och fria – företagsamheten. Det är färre och inte fler pålagor företagarna behöver. Det är mindre administrativt krångel och inte mer företagarna behöver. Det är en förståelse för företagarnas villkor och behov att rekrytera individer som tillför företaget det mervärde som som företaget bedömer behövs och som de själva bedömer att har möjlighet att anställa, inte som i förslaget – att kommunala tjänstemän (godtyckligt) kan välja ut vilka upphandlingar som ska omfattas av kravet samt att de, efter genomförd upphandling, (godtyckligt) väljer ut vilka personer som företaget måste anställa för att kunna leverera till kommunen.

Kommunen ska istället genom att i positiv anda föra en dialog med näringslivet kring socialt ansvarstagande, kunna uppmuntra och samverka kring att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att en god dialog med rätt incitament skulle vara framgångsrikt och upplevas som positivt både från näringslivet och de personer som får möjlighet till arbete eller praktikplats. Men det ska inte kunna bli en exkluderande faktor i upphandlingar där företagen tvingas att anställa personer som kommunala tjänstemän väljer.