Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008

vardvalsrapport2008_bildNya siffror visar att områden med lägre inkomst fått mer vård med Vårdval Stockholm!

Vårdval Stockholm infördes den 1 januari 2008 för stora delar av primärvården med målsättningar att förbättra tillgängligheten och öka patienternas valmöjligheter kombinerat med en större mångfald och reglerad konkurrens på utbudssidan.

Denna rapport redogör för ett antal frågeställningar inom husläkarverksamheten som är kopplade till målen med Vårdval Stockholm. Resultaten är baserade på ett års erfarenhet med reformen och ska mot den bakgrunden tolkas med försiktighet. Frågeställningarna i rapporten analyseras med hälsoekonomiska metoder.

Fokus i rapporten har varit frågeställningar om kostnadsutvecklingen, fördelningsaspekter, produktivitet och ägandeformer. En jämförelse görs mellan åren 2006 och 2007 och det första året med vårdvalsmodellen år 2008.

Ladda ned hela rapporten här