Uppdatera Botkyrka medarbetarstrategi

Vi vill vässa/förtydliga/lägga till/ändra gällande att uppdatera medarbetarstrategin utifrån att kommunen som arbetsgivare skall ha inställningen att man kan kombinera föräldraskap och arbete. Flera medarbetarenkäter visar att det är långt ifrån all personal som menar att det går att förena arbete/karriär med föräldraskap. Dessutom är det stora skillnader i hur män resp. kvinnor svarar på frågan, där merparten av kvinnorna anser att det går medan väldigt många män svarar att det inte går eller är problem med att förena arbete/karriär med föräldraskap.

Det verkar helt enkelt finnas en ”kultur” i kommunen där det är ”ok” för kvinnor att vara föräldralediga, vabba, ta semesterdagar för att vara med barn i skolan eller vara ledig för att vara med på en friluftsdag, men att män upplever att det av kollegor och chefer inte uppskattas att de tar ansvar som pappor. Därför blir kommunen i sig, som arbetsgivare, en del i att män inte heller tar ett större ansvar för barn och familj, eller där kommunen så att säga bidrar till upprätthållandet av gamla strukturer där det är ok att kvinnor tar hand om barn medan män förväntas jobba – ”barnet har väl en mamma…?!”

Arbetsgivarstrategin skulle därmed behöva innehålla ett avsnitt om just jämställdhet och föräldraskap, där det ska vara ett naturligt inslag i styrdokument riktat till chefer, personalhandböcker att samtalsstöd/metodstöd skall ges, att det ska vara naturliga samtalsämnen på APT-möten, där arbetsgivarens chefer uppmuntrar även manliga anställda att kunna kombinera föräldraskap och arbete/karriär.

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd