Trygghet skapas genom ett långsiktigt arbete

Alltför många människor känner sig otrygga i sitt bostadsområde när de är ute och promenerar, går och handlar eller besöker släkt och vänner. Vi moderater vill inte att Botkyrka ska vara känd som en otrygg kommun. Alla måste ta ett större ansvar för att tryggheten ska öka. Kommunen ska ha en tydlig roll som samordnare i det arbetet. Det handlar om information i skolan och på fritidsgårdar. Det handlar om att få fler vuxna att vara ute på kvällar och skollov, satsningar på nattvandrare i samarbete med skola, socialförvaltning, föreningar, polis med flera.

Vi vill se över möjligheten att, i kommunal regi, helt enkelt anställa trygghetsvärdar och etablera trygghetsteam, som arbetar mycket tätt med såväl polis som socialtjänst och som alltid är ute kvällar och helger på olika platser i vår kommun, där ideella krafter inte förmår bringa trygghet eller upprätthålla den kontinuitet som eftersträvas.

Vi är däremot ytterst tveksamma till att anlita/anställa f.d. kriminella att fungera som ”förebilder” för ungdomar, eller till att arbeta som nattvandrare, trygghetsvärdar och liknande. Detta sänder, enligt oss, fel signaler till ungdomarna. Förebilderna borde snarare sökas i näringslivet, inom sjukvården, inom räddningstjänsten, polisen etc.

Botkyrka skall vara en hel och ren kommun. Vi vill att kommunen i större utsträckning måste satsa på städning, underhåll och försköningar i det allmänna rummet.

Som ett led i trygghetsarbetet måste bostadsområden, gång- och cykelvägar, torg och stationsområden vara prioriterade områden för trygghetssatsningar. Belysning, bänkar och parker ska hålla en standard som inte inbjuder till ökad skadegörelse. Vi vill öka kommunens fokus på trygghetsfrågorna, våld och övergrepp i alla former.

Vi är även öppna för att kommunen, tillfälligt, ska kunna gå in som ägare av till exempel mindre, lokala, centrumanläggningar och liknande, för att komma tillrätta med olika typer av otrygghetsproblematik.