Träff på Syvab

På Moderaterna i Botkyrkas initiativ anordnade SYVAB en informationsträff för Grödingebor, företagare i området samt politiker och kommunala tjänstemän.

SYVAB driver sedan den 16 januari 1974 Himmerfjärdsverket, som bl.a. renar avloppsvattnet, förädlar rötslam och producerar biogas för fordon. SYVAB:s övergripande mål är att skydda vår miljö mot utsläpp som kan påverka vattnet. Företaget ansvarar också för de (fem mil) tunnlar som leder avloppsvattnet till verket och ett par pumpstationer i tunnelsystemet.

SYVAB är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB. Man tar emot vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder. SYVAB:s effektiva anläggning är Sveriges femte största och taxorna som vi Botkyrkabor betalar är bland de absolut lägsta i landet (lägst i Stockholm). Jämfört med t.ex. Tyskland så betalar hushållen där fyra gånger mer per kubikmeter vatten som förbrukas!

VD Carl-Olof Zetterman (Lollo) och kommunalrådet Anders Peterson (M) hälsade alla välkomna. Totalt var vi trettio personer från området som samlats för att först diskutera vad som händer i Grödinge, samt därefter för att få höra om SYVAB:s verksamhet, däribland satsningen på Biogas.

Frågor som togs upp var bl.a. den planerade utbyggnaden av VA-nätet ut till Grödinge, där den hetaste punkten lär bli på vilken nivå särtaxorna per hushåll (för anslutning till nätet) ska ligga på. En eventuell gradvis bostadsexploatering ser ut att i nuläget främst koncentreras till förtätningar i Vårsta-området.

Stadsnätets eventuella dragning för fiberoptiskt bredband och dess vidhängande kostnader blev också det föremål för diskussioner, främst ur ett anslutningskostnadsperspektiv.

Lollo och Ekonomichef Lars-Göran Zetterman berättade om allt från den tekniska hanteringen till ekonomin för företaget. Informatören Staffan berättade om företagets informationskampanj gentemot skolorna för att ytterligare öka antalet skolbesök (redan idag besöks verket av över 700 elever per år).

Till sist fick vi alla gå på en intressant rundvisning för att med egna ögon se hur biogasproduktionen går till för att därefter avsluta med en god gemensam lunch.