Tillämpa en aktiv strandsskyddstillsyn!

Sedan den 1 juli 2009 är det kommunens ansvar att utöva tillsyn av strandskyddsområden.

”Den operativa tillsynen i strandskyddade områden består i att övervaka att bestämmelserna som gäller i området följs. Det innebär en allmän övervakning av de strandskyddade områdena för att kontrollera att fastighetsägare m.fl. följer strandskyddsbestämmelserna.”

Enligt Naturvårdsverket kan tillsynen med fördel bedrivas i form av tillsynskampanjer samt även genom information och rådgivning till allmänheten.

Botkyrka har, för Stockholmsområdet, sällsynt fina sjöar, kuster och vattendrag som vi måste värna om. Enligt vår vetskap bedriver kommunen idag ingen proaktiv tillsyn av strandskyddet.

Vi anser inte att det är i linje med Naturvårdsverkets vägledning. Detta gör att kommunens tillsyn av strandskyddet i nuläget inte är tillfredsställande. Det är inte meningen att kommunen, som idag, helt ska förlita sig till att allmänheten ska rapportera in överträdelser.

Naturvårdsverket förordar även att kommunen aktivt ska sprida information till hus och fastighetsägare inom strandskyddsområden, t.ex. genom informationsblad och annonsering. Detta arbete är minst lika viktigt som tillsynen för att förmå medborgarna att följa reglerna redan från början.

Vi anser att kommunen måste vidta åtgärder för att uppfylla de riktlinjer som drogs upp redan 2009.

Vi vill ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur man skulle kunna arbeta med en aktiv tillsyn av strandskyddsområdena – för att uppfylla riktlinjerna från Naturvårdsverket. Man bör även få i uppdrag att därefter ta fram en konsekvensbeskrivning för kostnaden och personella resurser för att efterfölja en sådan handlingsplan.

Mattias Franzén – 2:e vice ordf. Miljö- och Hälsosyddsnämnden

Ytterligare information:

Moderaterna driver frågan om att reformera strandskyddet, vilket bl.a. skulle innebära vissa lättnader kring tolkningarna samt att återställa skyddszonen från dagens 300 meter till 100 meter. Vi intar även en mer liberal hållning än majoriteten ifråga om sjönära exploateringar i Botkyrka, vilket vi ger uttryck för i våra ett- och flerårsplaner.