Ta över Norsborgs Centrum – eftersom marknaden har misslyckas

Vi moderater vill helst att centrumanläggningar drivs av privata entreprenörer på marknadsmässiga villkor, men vi måste likafullt konstatera att det finns platser där marknaden uppenbarligen – av olika skäl – har misslyckats. Vi upplever att det finns vissa skönhetsfläckar i vår kommun. En sådan är det privatägda sorgebarnet Norsborgs Centrum. Det är genomgående skräpigt, skamfilat och ger ett intryck av förfall och förslumning!

Det finns rapporter som pekar på problem med att garantera tryggheten för exempelvis kommunal personal och personal från räddningstjänst, polis och liknande. Personrån är här, tillsammans med Fittja, som mest vanligt förekommande i kommunen. Ytterligare rapporter pekar ut Norsborgs C som en plats för samhällsomstörtande, organiserad brottslighet.

Här behöver kommunen agera och det snarast! Det är knappast ett självändamål att driva centrumanläggningar i kommunal regi, men där det inte fungerar, och för allas bästa, så har kommunen en viktig roll att spela för att garantera människors trygghet, tillgång till närservice samt för allmänt välbefinnande.

Vi föreslår att kommunen tittar på Huddinges modell som innebär att de centrumanläggningar som fungerar och går runt av egen kraft på marknadsmässiga villkor, sköts av aktörerna på den privata marknaden, med minimal påverkan från kommunen. I de delar där närservice inte finns eller försvinner, eller där det finns en social oro som marknaden inte vill hantera eller klarar av att hantera, går kommunen in och säkerställer ordning och reda, att det är tryggt och snyggt samt lägger grunden för en fungerande centrumstruktur. Denna kan sedan helt eller delvis överlåtas till en privat aktör i framtiden, om marknadsförutsättningarna finns.

Vi vet alla att Norsborgs Centrum är en otrygg plats och där centrumägarna inte tar tag i problemen eller inte har möjlighet att göra det. Kommunen har planmonopol – går det inte att komma överens frivilligt kring ett överlåtande så kan kommunen använda planinstrumentet och på det sättet ”tvinga” fram alternativa lösningar.

Vi föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vilka alternativ som finns till handa för att ta över rådigheten över Norsborgs C

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Yngve RK Jönsson