Svar på revisionsrapport – Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten

PwC har på uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning avseende kommunens hemtjänst. Granskningen har syftat till att bedöma om Vård-och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig samordning, värdering och hantering av kvalitetsbrister inom äldreomsorgens hemtjänstverksamhet

Bedömningen är att nämnden delvis säkerställer detta. Förvaltningen instämmer i revisorernas samlade bedömning och meddelar att det pågår utvecklingsarbete gällande att hantera riskanalyser digitalt och i den nya uppföljningsmodellen ska stickprovsmässiga kontroller genomföras. Det är bra.

Men återigen blir nämnden varse att kvaliteten i hemtjänstverksamheten inte är fullt ut den som nämnden önskar. I revisionsrapporten blir nämnden återigen varse de tillkortakommande vad gäller kvaliteten som nämnden arbetat med i flera, många, år.

När nämnden nu infört valfrihet inom hemtjänsten är det av yttersta vikt att verksamheten i egen regi vässar sig och till fullo når upp till de kvalitetskrav nämnden har rätt att ställa.

Vi moderater vet att väldigt många av våra medarbetare gör ett fullgott arbete och verkligen anstränger sig för att vårdtagarna/brukarna/kunderna ska bli nöjda och uppleva god kvalitet.

Men återigen är det den svagaste länken i kedjan som avgör den totala upplevelsen.

Vi vet också att det har satsats mycket pengar och engagemang för att nå god kvalitet. Vi anser att nämnden behöver korta och ”enkla” uppföljningar av hur detta arbete fortgår.

Kia Hjelte (M)