Svar på remiss – TPA Fjärrvärme i konkurrens

Vi delar inte den negativa inställning till utredningen så som den kommer till uttryck i ordförandeförslaget. Som borgerligt sinnade är vi emot monopol i alla deras former och för fri konkurrens, även om utredningen inte tar upp alla frågeställningar runt en avreglering, t ex frågan om överskottvärme från industrier.

Vi kan hålla med om att fjärrvärmen, som det sägs i svaret på remissen, redan idag är konkurrensutsatt mot andra energislag och andra aktörer. För de som dock redan är anslutna till fjärrvärme finns dock i praktiken inget val. Det är fjärrvärme som gäller och genom en fast distributör och producent. Därför välkomnar vi utredningen som öppnar upp för konkurrens på fjärrvärmemarknaden.

Botkyrka torde vara speciellt gynnat på detta område då vårt fjärrvärmenät redan idag är sammankopplat med Stockholms stads nät, och på så vis skulle kunden kunna om det vore möjligt välja om det är Söderenergi AB eller Fortum som ska producera fjärrvärmen.

Lars Johansson (FP)
Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)