Strategi för ett jämställt Botkyrka

Jämställdhet ska genomsyra all kommunal verksamhet och samhällsplanering i Botkyrka kommun, på samma sätt som arbetet för ett interkulturellt samhäl- le. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska oavsett social och etnisk bak- grund på lika villkor och på ett likvärdigt sätt tillförsäkras inflytande i kom- munen och en god kommunal service. På så sätt ska kommunen bidra till att kvinnor och män får samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Ladda ned hela strategin här.