Starkt resultat men brister i omsorgen

Vi kan till en början konstatera att, ännu en gång, skatteintäkterna för 2012 ser ut att bli högre än förväntat. Sverige och Botkyrka kommun är, vilket de senaste åren har visat, gynnade av att ha en stark och enad alliansregering som prioriterat ordning och reda i statsfinanserna, prioriterat arbetslinjen och infört reformer som fyra jobbskatteavdrag, ROT, RUT och sänkt restaurangmoms.

Det är fler som jobbar och betalar skatt och Sverige står idag ännu starkt, omgivet av länder som får skära ner i offentlig sektor. Botkyrka ser ut att gå mot ännu ett år med ett betydligt bättre resultat, 175 Mkr, än det som var budgeterat i ettårsplanen för 2012. En del av resultatet är dock av engångskaraktär (från AFA Försäkring).

Tyvärr finns det samma problem att peka på även i den andra delårsrapporten. Det är givetvis inte bra att Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden ser ut att fortsatt gå mot stora underskott.

Underskottet i Utbildningsnämnden kan vi förstå till stora delar, som fler barn än prognostiserat i förskoleålder, där medel förstås måste tillskjutas. Vi ställer oss dock fortsatt tveksamma till hur 1-1 programmet har hanterats och hur Serviceförvaltningen (IT) tillåts gå med stora överskott på skolans bekostnad.

Vård- och omsorgsnämnden har en annan, men alltför bekant, problembild, här beror underskotten på flera saker. En årlig, återkommande underbudgetering är en anledning. Många köpta platser i andra kommuner är en annan. Höga LSS-viten är en tredje. En hemtjänst som det inte går att få kontroll över är en fjärde.

Vi moderater kommer därför, i vårt förslag till ettårsplan, fortsatt lägga en särskild tonvikt vid att adressera Vård- och omsorgsnämndens problem och behov.

Jimmy Baker – kommunalråd (M)
Kia Hjelte – 2:e vice ordf. Vård- och omsorgsnämnden