SÄRSKILT YTTRANDE – Ärende 6: Delegationsbeslut

Det var med förskräckelse som vi tog del av ordförandes delegationsbeslut om att bevilja två miljoner kronor av Botkyrkabornas skattemedel till Mångkulturellt Centrum.

Det faktum att pengarna används till att uppmärksamma Seyfo har vi i självklart inga invändningar mot, för att vara övertydliga. Det är ett historiskt faktum att folkmordet har ägt rum och detta bidrar till att hålla oss medvetna om det!

Men, då uppdraget varit känt i Mittenmajoritetens budget under en tid så har vi svårt att acceptera att det inte var möjligt att få med på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige före årsskiftet. Antingen handlar det om en dålig/senfärdig beredning eller om att majoriteten vill smyga in beslutet för att undvika politisk debatt.

Centret och de skattemedel som går dit årligen i formen av den här typen av tillfälliga tillskott har varit föremål för debatt och ifrågasättande många gånger. Detta kan alltså inte ses som ett mindre beslut, utan som något som hade behövts debatteras som ett eget ärende i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vi har även i förslag till budget 2021 föreslagit en minskning av kommunens skattefinansierade stöd till centret.

Med en sådan stor och rund summa bör även en specifikation om vad pengarna ska användas till att ingå i ärendet/beslutet. Vi vet sedan tidigare (från våra representanter i styrelsen) att de ”sommaraktivitetspengar” som beviljades för några år sedan till del användes till att täcka upp för hål i den övriga ekonomin.

Vår ambition är att centret ska avvänjas från tillflödet av kommunala skattemedel, inte
tillvänjas ett ännu större beroende.

 

Stina Lundgren (M)                                  Willy Viitala (M)

 

Kia Hjelte (M)                                         Yngve RK Jönsson (M)