Sänk skatten i Botkyrka för 2019

Vi föreslår att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige blir att kommunfullmäktige fastslår skattesatsen för 2019 till 19 kronor och 90 öre.

En kommun bör aldrig uttaxera en högre skatt än vad som är nödvändigt. Kommunens ekonomiska planering skall i första hand säkerställa kvaliteten i välfärdens kärna. Uppstår stora överskott till följd av effektiviseringar och minskade utgifter så är det vår uppfattning att pengarna i rimlig omfattning skall gå tillbaka till medborgarna i form av sänkt skatt.

En lägre kommunalskatt är något som kommer alla förvärvsarbetande (och de med olika pensioner, samt de med sjukpenning) till del, inte bara i form av mer pengar över i plånboken, utan framför allt som en grundläggande frihetsreform. För varje skatteöre som omfördelas, från politikens händer till skattebetalarnas, ökar friheten.

Genom att se över avgifter och sänka kommunalskatten, i kombination med att vi gradvis nedprioriterar sådant som ligger utanför välfärdens kärna, fortsätter den frihetliga samhällsutvecklingen. Om några av Botkyrkas innevånare efterfrågar exempelvis konsthallar, cirkusföreställningar i Hangaren eller events– låt dem då frivilligt få betala för det istället för att alla ska tvingas att solidariskt stå för det över skattsedeln. Vi behöver inte lägga skattemedel på vuxnas mötesplatsföreningar (seniorföreningar undantagna), på enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning, eller på en onödigt stor kommunal administration.

En successivt lägre skattesats sänder dessutom signalen till såväl företag som potentiella inflyttare, att Botkyrka är kommun som förstår vad förvärvsarbetande, goda skattebetalare efterfrågar. Vi måste, på olika sätt, bryta den spiral som vi befinner oss i sedan många år, med sjunkande skattekraft och lägre medelinkomst (jämfört med övriga länet). En lägre skatt är ett av verktygen. Vi vill därför gradvis sänka skatten i kommunen, förutsatt att ekonomin så medger. Med tanke på de stora överskott kommunen har gjort de senaste åren så visar det på att det går att sänka skatten.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)