Samråd för detaljplan Kassmyraåsen

Vi är initialt tveksamt positiva till strax under 400 bostäder i blandade upplåtelseformer, längs med ”kanten” av Kassmyras grustag mot Finkmossevägen och Ugglevägen.

Den största risken som pekas ut är hot (betydande, som det står i ärendet) mot dricksvattentäkten (p.g.a. av förorenad mark från tidigare och nuvarande industrier, men också dagvattenavrinning). Markförhållandena innebär vidare också en stor genomtränglighet. Därtill innebär all exploatering en ökad översvämningsrisk i Tumba Å-systemet, som går ut mot Tullingesjön.

Segersjö vattentäkt (där Tumba Skog ligger) går ända hit. Den är numera utpekad som en strategiskt viktig reservvattentäkt och utöver det bedöms numera vattnet som Segersjö vattenverk kan ta upp som drickbart (så var det inte för ett antal år sedan, då man stängde verket, p.g.a. av föroreningar från verksamheterna i gropen).

En av huvudanledningarna vi moderater hade att gå emot exploateringen av Tumba Skog var just vattenfrågorna – och problematiken är liknande i detta ärende.

Till skillnad från i Tumba Skog saknas det dock fornlämningar helt här och andra högre naturvärden inom detaljplaneområdet.

Utöver det har vi moderater länge velat få bort de störande och miljöskadande verksamheterna i grusgropen för att just kunna få till bostäder i området. Men, den processen fortsätter ju utanför det här ärendet.

Vi är således och för tillfället är tveksamt positiva till bostäderna, men endast om dagvattnet och schaktmassor med mera kan garanteras inte påverka reservvattentäkten.

Det finns i ärendet skrivningar om just detta, för hur dagvatten ska omhändertas genom anläggandet av en damm etc. Men schaktmassornas hantering är inte lika utförligt beskrivet och därmed inte lika förtroendeingivande.