Säkerheten kring flyktingboendena i kommunen

Interpellation 29/9-2016:

Under söndagen (28/8) inträffade en större incident med polisutryckning på Ulfbergsgården i Tullinge, där alla 25 boende rapporterades ha varit inblandade i ett bråk (samt skadegörelse) . Under hela året har vi kunnat ta del av rapporter om mord, misshandel, bränder , upplopp, skadegörelse och våldtäkter på och i närheten av landets asylboenden.

Bakgrunden för vårt vidkommande är att den rödgröna regeringen, genom tvingande lagstiftning, tilldelade Botkyrka ytterligare 158 personer inom ramen för det svenska flyktingmottagandet.

Vi moderater menade då på att Botkyrka, precis som Södertälje, borde ha undantagits från kravet eftersom kommunen redan idag har ett högt mottagande (via EBO-praxisen i utlänningslagen). Vi moderater i Botkyrka har länge velat avskaffa EBO, då den leder till negativa effekter för kommuner som exempelvis Botkyrka, Södertälje och Malmö.

När kommunen, genom den styrande majoritetens S+V+MP direktiv, tog Ulfsbergsgården i Tullinge i besittning i februari så gjorde man det utan att ha ett giltigt bygglov och utan något intresse av att först föra dialog med grannarna. Den styrande majoritetens agerande då, och nu, skapar i sig konflikter och bidrar till försämrade chanser till ett gott mottagande i kommunen, vare sig för de som kommer eller för medborgarna. Medvetet så bröt majoriteten mot plan- och bygglagen (PBL). Vi anser att kommunen ska föregå med gott exempel och följa samma regler och riktlinjer som man kräver av andra, såväl privatpersoner som företag.

I samhällsbyggnadsnämnden var Moderaterna det enda partiet som yrkade bifall till en
boendelösning i utkanten av Eriksbergs industriområde (av privata aktörer) som hade kunnat inrymma samtliga 158 personer. En lösning som inte hade kostat kommunen något, inte stört någon granne och samtidigt varit ett bra läge för de som skulle flytta in, med närhet till kollektivtrafik, mataffär och kommunal service. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialnämndens ordförande:

1. Vad hände mer exakt under söndagskvällen den 28/8 på Ulfsbergsården?
2. Finns det fler incidenter som inte kommit till allmänhetens kännedom?
3. Vad vidtar ni och förvaltningen, ihop med Hero AB, för åtgärder med anledning
av detta på själva HVB-hemmet?
4. Vad vidtar ni för åtgärder för att garantera grannarnas trygghet, vid såväl de befintliga boendena såsom Ulfsbergsgården, Brantbrink samt vid det planerade boendet invid Tumba Gymnasium?
5. Hur arbetar ni och Hero AB med de unga männens attityder och syn på det svenska
samhällets grundläggande värderingar och lagar?
Jimmy Baker (M)