Så vill vi utveckla fritidsgårdarna

Många ungdomar väljer att tillbringa en stor del av sin fritid tillsammans med andra på
en fritidsgård. Vi anser det viktigt att fritidsgårdar finns nära våra ungdomar och har öppettider som anpassas till behoven. Gårdarna ska, om det efterfrågas, ha öppet sommartid och/eller helgkvällar. Detta bör ingå i verksamheten och finansieras inom befintlig budgetram.

Öppettiderna ska fastställas redan vid ingången av ett nytt verksamhetsår. Fritidsgårdarna ska ha ett innehåll som är bra och utvecklande för besökarna, vilket ständigt behöver följas upp. Förutom möjligheten att spela olika spel och använda datorer ser vi med fördel att personalen startar olika projekt som kan genomföras inom olika områden. Exempel på dess kan vara musik, film, läxhjälp, lära sig söka praktikplats, knyta kontakter med näringslivet och att delta i olika arrangemang som hålls inom området.

Alla fritidsgårdar ska aktivt informera om hur skadligt det är att bruka narkotika, tobak och alkohol. Vi anser även att alla fritidsgårdar ska nolltolerans mot brott och införa samma regler som gäller i kommunens skolor. Fritidsgårdarna ska primärt vara till för ungdomar mellan 13-19 år.

Det viktigaste för oss är att verksamheten för ungdomarna blir bra, inte om det är kommunen eller någon annan som driver själva verksamheten.