Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 41
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KS/2016:131)
Klicka här för att ladda ner yrkandet.