Revidering av genomförandebudget etapp 1 Tumba Skog

Efter att oppositionens M+TUP+SD minoritetsåterremitterade ärendet på marsfullmäktige med uppdraget att utreda alternativa genomföranden inom redan beslutad budget trodde vi att man från förvaltningens sida skulle göra detta.

Nu när ärendet är tillbaka i Samhällsbyggnadsnämnden ligger nettobudgetsiffran kvar och det enda man verkar ha gjort är lagt till skrivningar kring hur kalkylernas träffsäkerhet eventuellt ska kunna bli bättre.

Det är inte att ta återremissen på allvar, eller de kritiska röster som finns kring exploateringen.

Vi vill fortfarande att planerna ska inrymmas inom redan beslutad budget, men framför allt att en exploatering på 50-100 radhus/villor är det mest rimliga i området. Detta utan att skapa en tillfartsväg genom området och i anslutning till befintlig bebyggelse.

Vi är inte alls övertygade om att skred/rasrisken mot stambanan så enkelt kan avfärdas som nämndens ordförande gjorde i aprilfullmäktige. Inte heller är riskerna gällande grundvattentäkten tillräckligt kartlagda. Säkrandet av dricksvattnet är betydligt viktigare än att exploatören kan få bygga 300–400 bostäder till. Vattentäkten hotas redan av den katastrofala sophanteringen i Kassmyragropen.

Inget nytt har kommit fram som gör att vi tror att exploateringen kommer att kunna kombineras med att säkra dricksvattnet och dagvattenhanteringen, eller förhindra en ökad översvämningsrisk i åsystemen.

Boban Pejcic (M)