Revidering av budget för Tumba Skog

Oppositionen (M+TUP+SD) minoritetsåterremitterade ärendet under fullmäktige i mars med uppdraget att utreda alternativa genomföranden inom redan beslutad budget förväntade vi att förvaltningens skulle göra detta.

Nu när ärendet kom tillbaka ligger nettobudgetsiffran kvar och det enda som verkar ha reviderats är tillägg av skrivningar kring hur kalkylernas träffsäkerhet eventuellt ska kunna bli bättre. Vi anser att det är bättre att hålla sig inom tidigare beslutad budget och minska projektets omfattning. Trafikhindret mellan Salem och Tumba borde aldrig ens ha byggts och insikten om att den bör rivas yttrades i nämnden innan Tumba Skog blev ett ärende. Hanteringen av återremissen på detta sätt är oseriöst och respektlöst gentemot de kritiska rösterna gällande exploateringen.
Vi vill fortfarande att planerna ska inrymmas inom redan beslutad budget och särskilt att en exploatering på 50-100 radhus/villor är det mest rimliga i området. Detta utan att skapa en tillfartsväg genom området och i anslutning till befintlig bebyggelse.

Vi är inte alls övertygade om att skred/rasrisken mot stambanan kan avfärdas så enkelt som Samhällsbyggnadsnämndens ordförande yttrade i fullmäktige under aprilmånad. Inte heller är riskerna gällande grundvattentäkten tillräckligt kartlagda. Säkrandet av dricksvattnet är betydligt viktigare än att exploatören ska få bygga 300–400 bostäder till. Vattentäkten hotas redan av den katastrofala sophanteringen i Kassmyragropen.

Inget nytt har kommit fram som gör att vi tror att exploateringen kommer att kunna kombineras med att säkra dricksvattnet och dagvattenhanteringen, eller förhindra en ökad översvämningsrisk i åsystemen.

Vi föreslog därför kommunstyrelsen avslå ärendet.

Stina Lundgren (M)
Willy Viitala (M)