Regeringspengarna för flyktingkostnader måste användas rätt

Den kommunala stiftelsen Mångkulturellt Centrum (MKC) har ansökt om medel för att kunna genomföra insatser som man menar är kopplade till flyktingmottagandet i kommunen. Summan som äskas är 3,8 miljoner kronor.

För oss moderater ser det ut som att MKC ånyo vill ha en förstärkning av sin allmänna ekonomi med extra bidrag från kommunen. Det var inte länge sedan politiken beviljade en förstärkning i formen av medel för extra öppethållande och aktiviteter under sommaren. Exakt hur dessa medel skulle användas framgick inte glasklart av ansökan och hur de faktiskt användes är inte heller helt tydligt. Vi är därför skeptiska till syftet med ansökan.

MKC är en forskningsstiftelse som verkar inom fälten migration, kultur, interkultur med mera – och som arbetar med de möjligheter och hinder som uppstår när människor, kulturer och värderingar blandas. Stiftelsen tar bl.a. fram forskningsunderlag och producerar rapporter samt genomför kunskapshöjande insatser och utbildningar på uppdrag. Man använder även konstnärliga uttryck i sina två huvudsakliga utställningshallar. Den inriktningen bör ligga fast.

Regeringen har som bekant givit Botkyrka 65 miljoner kronor extra för att hantera den extraordinära flyktingsituationen. Dessa pengar ska, enligt vårt förmenande, användas för att täcka kommunens kostnader för mottagandet, kring sådant som ex. bostäder, försörjning, skolan, etablering etc.

Av de två miljoner kronorna som MKC föreslås få ska endast 390 000 kronor gå till ”material för introduktion/samhällsorientering”. Övriga 1,6 mkr är sannolikt avsedda att täcka upp för att MKC ånyo har problem att få ihop sin ekonomi. Det är inte rimligt att kommunen använder pengar avsedda för mottagning av nyanlända – till att täcka upp för MKC:s strukturella underfinansiering.

MKC skulle däremot kunna anlitas för att t.ex. göra en forskningsstudie om konsekvenserna av mottagandet i Sverige eller Botkyrka. Kommunen kan, i ett sådant fall, anlita centret för ändamålet.

Vårt förslag är därför att endast bevilja 390 000 kronor till framtagandet av material för introduktion/samhällsorientering, men att i övrigt avslå ansökan.

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd

Willy Viitala (M)