Reformera medborgarförslagsrätten

Det finns de partier som anser att förekomsten av medborgarförslag stärker den lokala demokratin. Vi håller inte
med. Om en Botkyrkabo skickar in ett medborgarförslag så representerar denne oftast endast sig själv. Det
faktum att vi ägnar liknande tjänstemannaresurser i form av beredning på medborgarförslag som vi gör på
exempelvis en partimotion är orimligt.

Vi har en representativ demokrati i Sverige och ingenting annat. Botkyrkas olika projekt för att upprätthålla en
illusion av en ”direktdemokrati” är i längden ohållbara. Dessutom handlar en stor majoritet av
medborgarförslagen om sådant som rör samhällsbyggnadsförvaltningen och i många fall har förslagen snarare
karaktären av rena synpunkter eller klagomål.

Volymen av medborgarförslag börjar därtill bli så stor att de tjänstemannatimmar som måste läggas ner på att
behandla förslagen inte kan ses vara proportionella sett till vilken ”demokratisk” vikt de kan anses ha. Vi anser
därför att medborgarförslagen bör avskaffas. En synpunktshanteringsrutin över webben bör kunna ersätta det
medborgarförslagen helt och hållet. En synpunktshantering och felanmälan som gör det möjligt för medborgare
att enkelt kunna vara delaktiga i saker som rör deras omgivning.

Vi vill inte avskaffa medborgarförslagen för att försvaga demokratin, utan tvärtom för att stärka densamma. Med
avskaffande av medborgarförslagen blir trycket större på de politiska partierna att föra en dialog med
medborgarna/väljarna. Med för många ”direktingångar” till kommunen så devalverar vi såväl partiernas
betydelse som den representativa demokratin som sådan. Detta är något som även kommunens anlitade konsult
framhöll i sin utvärdering av kommunens olika demokratiprojekt för fem år sedan. När partiernas betydelse
minskar så spelar det till slut ingen större roll vilka man röstar på.

Vill man stärka demokratin och också tydliggöra ansvarsutkrävandet så ska det vara de folkvalda som tydligt ska
kunna ställas till svars för sina beslut.