Reformera medborgarförslagen

Det finns de partier som anser att förekomsten av medborgarförslag stärker demokratin. Vi är inte benägna att hålla med. Om en person skickar in ett medborgarförslag så representerar denne person oftast bara sig själv. Det faktum att vi ägnar liknande tjänstemannaresurser i form av beredning på medborgarförslag som vi gör på exempelvis en partimotion är orimligt.

Vi har en representativ demokrati i Sverige och ingenting annat. Botkyrkas olika projekt för att upprätthålla en illusion av en pseudo – direkt – demokrati är i längden ohållbara.

Dessutom handlar en stor majoritet av medborgarsförslagen om sådant som rör samhällsbyggnadsförvaltningen och i många fall har förslagen snarare karaktären av rena synpunkter eller klagomål.

Volymen av medborgarförslag börjar därtill bli så stor att de tjänstemannatimmar som måste läggas ner på att behandla förslagen inte kan ses vara proportionella sett till vilken ”demokratisk” vikt de kan anses ha.

Vi anser därför att medborgarförslagen bör avskaffas. En synpunktshanteringsrutin över webben bör kunna ersätta det medborgarförslagen helt och hållet. En synpunkts-hantering och felanmälan som gör det möjligt för medborgare att enkelt kunna vara delaktiga i saker som rör deras omgivning.

Den statliga demokratiutredningen (som beräknas vara klar med sitt arbete till årsskiftet 2015/2016) skriver i sitt PM till SKL 2015-05-05 följande:

”Utredningens översyn visar att demokratieffekterna av medborgarförslagen varit begränsade. De bidrar inte till en dialog mellan väljare och förtroendevalda. De är dessutom administrativt betungande för kommunerna och landstingen. Vi överväger ett förslag att ersätta medborgarförslaget med en s.k. folkmotion i fullmäktige. Kravet är att en procent av kommun/landstingsmedlemmarna undertecknar sitt stöd för motionen inom en sex månadsperiod från att den väckts.”

Vi vill inte avskaffa medborgarförslagen för att försvaga demokratin, utan tvärtom för att stärka densamma. Med avskaffande av medborgarförslagen blir trycket större på de politiska partierna att föra en dialog med medborgarna/väljarna. Med för många ”direktingångar” till kommunen så devalverar vi såväl partiernas betydelse som den representativa demokratin som sådan. Detta är något som även kommunens anlitade konsult framhöll i sin utvärdering av kommunens olika demokratiprojekt för fem år sedan. När partiernas betydelse minskar så spelar det till slut ingen större roll vilka man röstar på.

Vill man stärka demokratin och också tydliggöra ansvarsutkrävandet så ska det vara de folkvalda som tydligt ska kunna ställas till svars för sina beslut.

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd