Problemen med (vissa) hundar och deras ägare

I flera av våra allmännyttiga bostadsområden har det under lång tid varit ett problem med hundar eller, rättare sagt, med hundägare som inte tar sitt ansvar. Lösspringande, skällande och aggressiva hundar är idag ett problem – på barnens lekplatser, i och omkring parker och promenadstråk. Detta trots att ordningsföreskrifterna tydligt anger var det exempelvis råder kopplingstvång, eller att hundar inte är tillåtna vid allmänna bad- och lekplatser.

Allt oftare består hundinnehavet av större hundraser som Bulldog, Amstaff och Staffordshire med flera, hundar som i dagligt tal benämns kamphundar och kräver mycket utbildning. Ägandet av en hund är ett individuellt och personligt ansvar och det ansvaret kan inte åvila någon annan än hundägaren själv. Det är redan idag enligt §19a djurskyddsförordningen (1988:539) förbjudet att inneha eller genom avel frambringa hundar som har extremt stor kamplust, blir lätt retade och biter, bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar. Det finns också utrymme för bostadsföretag att, genom hyresavtal, hindra sina hyresgäster från att inneha vissa djur som uppfattas som farliga, t.ex. kamphundar och giftormar. Polisen har idag möjlighet att omedelbart omhänderta en aggressiv hund, eller besluta om hundförbud om ägaren upplevs brista i sin tillsyn över sin hund.

Utvecklingen som sådan är oroande och någonting som skapar otrygghet. Det finns många som faktiskt är rädda för hundar och känner sig begränsade i hur de kan röra sig i områdena av rädsla för hundar som skäller och som de uppfattar som aggressiva, detta oavsett om hundägarna bedyrar att hunden bara är intresserad, nyfiken och ”vill hälsa”.

Länets övriga kommuner har ofta en frekvent skyltning om förbjuden rastning. Skyltning om var rastning av hundar är tillåten, i kombination med fler hundrastgårdar kan vara en del av lösningen. Botkyrkabyggens erbjudande om kurser i dressyr för hundägare har fallit väl ut, men trots detta finns det ett behov av ytterligare åtgärder.

I enlighet med §14-15 i Botkyrka kommuns lokala ordningsföreskrifter bör det egna ansvaret betonas med Botkyrkabyggens hyresgäster vid kontraktskrivandet, genom tydliga skrivningar om ansvar och förpliktelser, på samma sätt som regler om hög ljudnivå och störande uppträdande stipuleras.

Moderaterna vill därför uppdra åt kommunledningsförvaltningen att undersöka förutsättningarna och därefter återkomma med förslag om hur ett sådant avtal/kontrakt kan formuleras.

Jimmy Baker (M)