Praktfiaskot Allégården kostar skattebetalarna!

Allégården fick avvikande förutsättningar under pågående byggnation

Allégårdens vård- och omsorgsboende har varit en sorglig följetång i politiken och i media under de senaste åren. Från ursprungliga 95 miljoner kronor beräknas nu slutnotan hamna på smått ofattbara 285 miljoner kronor! Allt detta på grund av undermåliga insatser, från såväl tekniska förvaltningen, som konsulter, som grovt felbedömda beslut av den politiska majoriteten.

Den 12 maj 2015 begärde Moderaterna i Vård & Omsorg återremiss (och i andra hand avslag) på ett bristfälligt beslutsunderlag från en konsult. Vi noterade då att det inte fanns möjlighet att fatta beslut därför att det saknades en ordentlig kostnadskalkyl, det fanns ingen ritning och inte heller någon konsekvensanalys var gjord. Plus att det fanns andra brister i underlaget.

Vi moderater har flera gången under Tekniska nämnden muntligen hävdat att byggnaden bör rivas och nytt äldreboende byggas. Vi lämnade 2017 en protokollsanteckning under ett sammanträde med rekommendationen att byggnaden borde rivas och ny byggnad bör utföras på platsen, i Vårsta eller på en annan plats i kommunen. Vi moderater tycker att Allégårdens tomt lämpar sig bättre för bostäder.

Vi finner det uppseendeväckande att kommunen som helhet inte sett att det ytterst drabbar de människor som söker vård och omsorg. Det är kommunens yttersta ansvar att tillse att det finns bostäder för de mest utsatta, multisjuka äldre medborgarna.

Kön till omsorgsboende är lång – även om kommunen ger avslag till många sökande med hänvisning till utökade hemtjänstinsatser. Nu är det också svårare att kunna köpa externa platser eftersom också grannkommunerna har egna köer. De privata boenden som byggts i Botkyrka kommun är nu också fullbokade

Vi valde därför nu i bägge nämnderna att ställa oss bakom ordförandeförslaget, men endast av omtanke med de som behöver omsorgsboende. Det är inte Botkyrkas äldre eller funktionshindrade, människor som har behov av vård och omsorg, som ska betala detta, utan kommunen.

Ansvaret är i första hand politiskt och det landar hos majoriteten (S+MP+KD+C+L). Vi ställer oss därför frågande till att man utser en ny förvaltningschef till ensam syndabock för ett problem som har pågått i snart fyra år.

Hur kan vi säkra på att sista ordet är sagt, vare sig om slutkostnaderna eller tidsplanen?

Stina Lundgren (M)
Oppositionsråd

Willy Viitala (M)
Biträdande kommunalråd