Politiska idéer spelar roll

Politiska och ideologiska skiljelinjer är nödvändiga för att demokratin ska fungera. Även om vi i vissa större frågor, för Bokyrkabornas bästa, kan söka blocköverskridande överenskommelser och samförstånd, så är det i brytningen mellan politiska idéer, och i den politiska konflikten, som en bättre kommun utvecklas.

Ideologiskt vilar Moderaterna på två ben, konservatismen och liberalismen. Själva ordet ”moderat” betyder ”måttfull, hovsam, sansad, präglad av konservativ grundsyn”. Vi vill därför fortsätta bygga på det samhälle som våra tidigare generationer har lämnat efter sig till oss att förvalta. Vår uppgift är att ansvarsfullt utgå från detta arv, men reformera detsamma – i samklang med vad utvecklingen fordrar.

Med hjälp av liberala reformer ska vi därför sätta vårt fokus på det som försvårar frigörandet av människans inneboende kraft och som därmed påverkar dennes vardag negativt. Vi vill flytta individens egenmakt från politiken till individen själv. Med hjälp av egna beslut och ett ökat ekonomiskt utrymme kan denne själv sedan utforma sitt eget liv. Vi ska därför vara en röst mot förmynderi och fungera som en röst för det ökade egenansvaret.

Men, vi måste även motverka sådant som försvårar för människor att delta i samhällslivet, på arbetsmarknaden eller sådant som utgör olika hinder i vardagen. Särskilt måste politiken vara en röst för de som inte kan tala för sig själva, de som är utsatta, som befinner sig vid sidan av, som kanske är sjuka eller helt enkelt bara är gamla och trötta efter ett långt liv. Vi behöver vara en röst för de unga som växer upp i svåra miljöer eller för de personer som p.g.a. funktionsnedsättning inte lika enkelt kan tillgodogöra sig alla möjligheter som samhället erbjuder. De som är politiskt aktiva borde ha en önskan och ha en drivkraft att förändra och förbättra samhället. Det är det som ska driva oss, det får inte vara primärt de kortsiktiga frågorna som gör det. Det är de svåra sakerna – idéerna om hur vi skapar ett framtida och bättre samhälle. För barn, unga, gamla och för de som befinner sig mitt i livet.

Det är väsentligt att vi som är politiker lyssnar på vad människor i vårt samhälle tycker, vilka svårigheter de ser i sin vardag, vilka utmaningar de ser för framtiden och vilka samhällsproblem som de tycker är särskilt svåra. Politik är alldeles för viktigt för att reduceras till s.k. ”cykelställsfrågor”. Därmed inte sagt att exempelvis renhållning, hål i gator eller snöskottning är oviktigt. Om dessa visar sig ha stora brister så blir det till slut frågor som hamnar hos politiken, fastän de inte ska behöva bli det. Det är sådana basala saker som egentligen bara ska fungera – oavsett vilka som sitter vid makten.

Vi som är förtroendevalda och alla tjänstemän i den kommunala organisationen har ett överordnat, gemensamt ansvar att påminna sig om och leva upp till varje dag. Det är ansvaret gentemot medborgarna, mot skattebetalarna. Varje dag måste vi kunna se oss i spegeln och fråga oss själva om vi har gjort allt vi har kunnat i demokratins och allmänhetens tjänst. Det handlar om att värdera varenda skattekrona som vi tar ifrån Botkyrkaborna. Skattepengar är inte något som förtroendevalda och tjänsteman ska kunna betrakta som sina egna. Detta oavsett om det må gälla ett, enligt politiker och tjänstemän, behjärtansvärt kultur- eller demokratiprojekt, en offentlig utsmyckning eller olika typer av exploateringsprojekt som inte har efterfrågats av andra än politikerna och tjänstemännen själva.

Införandet av avgifter ligger i linje med den moderata frihetsinriktningen. Som parti strävar vi efter att kunna ta ut en lägre kommunalskatt. Vi behöver därför, i konjunktion med en översyn av de kommunala utgifterna, se över hur var och en själv, i en ökande utsträckning, får bekosta sådant som ligger utanför den grundläggande välfärden. Genom att få en större rådighet över sina egna pengar får den enskilde Botkyrkabon också själv välja vad det är man (genom t.ex. avgifter) vill finansiera. Det är en ökad frihet som sker på bekostnad av politikernas makt över den enskildes liv. Men det är en frihet vars förverkligande ständigt är värd att kämpa för.

Det behövs en ökad respekt för äganderätten och en större respekt för Botkyrkabornas fria vilja. Idag lägger vi oss i och reglerar alldeles för mycket, till förfång för den individuella friheten. Den enskilde Botkyrkabon måste kunna ha en större frihet och att exempelvis kunna bygga om, bygga till, stycka av och kunna sticka ut. Vi måste även vara snabbare och mer flexibla för att underlätta och riva ner hinder för företagandet i kommunen. Det är i den privata sektorn den ekonomiska tillväxten genereras och de nya jobben skapas, inte genom olika typer offentliga, kortsiktiga jobbprojekt. Det finns mycket mer vi kan göra för företagandet, inte minst genom valfrihetsreformer, upphandlingar och avyttringar. För Moderaterna är den privata företagsamheten och egenansvaret de två grundfundament som arbetslinjen ska vila på.