Policy för handläggning av ekonomiskt bistånd

Utanförskap, som följd av långvarig arbetslöshet, bidragsberoende och dess konsekvenser, är ett betydande problem som bidrar till ökade klyftor. Den som söker bistånd på grund av akuta sociala problem eller tillfälliga ekonomiska svårigheter skall snabbt erbjudas individuellt anpassat stöd inom socialtjänsten. Budget- och skuldrådgivning skall alltid erbjudas den som söker ekonomiskt bistånd.

För de som blivit långtidsberoende av ekonomiskt bistånd är det extra viktigt att det formas olika typer av, individuellt anpassade, kompetenshöjande åtgärder och arbetsrelaterade korttidsuppdrag som möjliggör tillträde/återgång till den reguljära arbetsmarknaden. Insatserna skall ge tydligt stöd till egen självförsörjning.

Vi skulle vilja att det i riktlinjerna tillfördes att ekonomisk rådgivning i tidigt skede skall ges när någon söker ekonomiskt bistånd, att det i riktlinjerna ändras så att hembesök ”skall” göras, inte som nu, ”bör” göras, samt att vi gärna skulle se att man såg över och utredde möjligheten att införa olika motprestationskrav.