Motioner ska besvaras inom ett år!

Är det av nonchalans, inkompetens eller en ovilja att ta ta i vissa frågor som Mittenmajoriteten dröjer med att bereda och besvara oppositionens motioner?

Nu urholkas transparens och demokrati i Botkyrkas miljö- och hälsoskyddsnämnd ännu mer!

Den politiska majoriteten i Botkyrka (S+MP+C+L+KD) röstade ned oppositionens (TUP+M+V) initiativ om öppna sammanträden för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samhällsbyggnadsdirektören och nämndordföranden vill fortsätta med att alla miljö- och hälsoskyddsnämnd sammanträden ska vara stängda och påtalade att vi förtroendevalda politiker inte deltar i egenskap i den rollen. Det är okunnigt och respektlöst mot demokratin.

INTERPELLATION: Tryggheten kring våra förskolor efter stängning

Vi har nåtts av uppgiften att kriminella gömmer narkotika på förskolegårdar/i anslutning till förskolor. Utöver det används ofta förskolegårdar som platser för allmänt ”häng” med nedskräpning och vandalisering som tråkiga konsekvenser. Glaskross, kanyler och liknande förekommer.

Inför Storvretsmodellen i alla skolor med en liknande problematik

Som alla kommer ihåg gick Skolinspektionen in i styrningen av skolan i januari 2019, mot bakgrunden efter många års vanskötsel av enheten. Vid denna tidpunkt sökte två skickliga personer till kommunen och tog över ledningen av skolan i egenskap av rektorer under begränsad tid.

Öppet brev till Ebba Östlin (S)

Botkyrka kommun har sedan länge tillämpat öppna nämndsammanträden för allmänheten. Det innebär att medborgare får möjlighet att närvara på nämndsammanträden som åhörare. Detta gäller förutom vid vissa sekretessärenden samt speciella omständigheter under pandemin.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Moderaterna är positiva till en sortering och bortförande av avfall och containrar från konkursboet av Resurs Recycling i Stockholm AB.

Hanteringen av Kagghamra väcker flera frågor

Branden i ett sopberg vid Kagghamra startade i början av november 2020 och släcktes, men blossade upp igen i december och brinner ännu. Den tjocka och giftiga röken äventyrar miljön och Botkyrkabornas hälsa och den har även letat sig utanför kommunens gränser. Tyvärr beräknas släckningsarbetet pågå i flera veckor till. Av den anledningen har vi ställt en interpellation med flera frågor till nästa Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.