P-avgifter på gång i Botkyrka!

Den nya parkeringsstrategin handlar i grunden om att den politiska majoriteten (S+V+MP) vill hitta vägar till att minska bilismen i Botkyrka. Detta genom att få bort ytkrävande parkeringar i kollektivtrafiknära lägen, införa parkeringsavgifter samt prioritera kollektivtrafik, cykel- och gångtrafikanter framför bilister.

Vi är inte lika bilfientliga som majoriteten. Det finns många som behöver bilen av olika skäl. Kommunen har stora avstånd och busstrafiken till ex. Grödingelandet uppmuntrar inte till pendling. Likaså vissa delar av till exempel Tumba, Tullinge eller områden som t.ex. Fiskarhagen i Norsborg. De som av rationella skäl måste använda bilen ska inte till varje pris straffas.

Det behövs fler och inte färre parkeringsplatser i nära anslutning till pendel- och tunnelbanetågsstationerna, så att människor på ett rimligt sätt kan använda bilen lokalt för att få ihop sitt livspussel, men ändå åka kollektivt den långa sträckan. Vi kan tänka oss att de p-platserna som har de allra bästa lägena kan få avgiftsbeläggas i syfte att delfinansiera utbyggnad av antalet p-platser, t.ex. genom att de byggs på höjden eller placeras under byggnader. Vi ser gärna över hur SL-kortet kan kopplas till subventionerad p-taxa på pendlingsparkeringarna.

Vi har tidigare motionerat om att bygga bostäder nära kollektivtrafiken med parkeringarna i markplan och i ”källarplan”. Vi anser däremot inte att det är rimligt att t.ex. avgiftsbelägga kommunalhusets parkering förrän det nya kommunalhuset står klart. Där kan p-platserna med fördel inrymmas i ett p-hus eller liknande, där kommunanställda bör kunna få ett lägre pris.

Avslutningsvis – Botkyrka kommun är inte en stadsdel mitt inne i Stockholm med en t-tunnelbanestation runt vart och vartannat krön. Botkyrka är en kommun på landet vars största attraktionskraft är närheten till staden men mitt i naturen. Politikens uppgift är att arbeta på uppdrag av medborgarna och agera för att underlätta deras vardag. Teknikutvecklingen har tydligt visat att bilen blir allt renare och släpper idag inte ut tillnärmelsevis de mängder avgaser som gårdagens bilar gjorde och framtidens bilar kommer inte ens att drivas med fossila bränslen. Bilen är således den ultimata frihetssymbolen som gör att människor kan röra sig vart de vill, när de vill. Vill vi att kommunen ska vara attraktiv som bostadsort och som arbetsgivare bör politiken inte medvetet agera för att göra livet så svårt, krångligt och dyrt som möjligt för våra invånare och anställda.

Jimmy Baker