Översikt av kommunens ansvar för mänskliga rättigheter

På sidan 12 i slutrapporten i ärendet till kommunstyrelsen framgår det att (insamlandet av jämlikhetsdata) är ”en viktig början att följa och följa upp dem på ett mer omfattande sätt på kommun- och verksamhetsnivå. Ett fortsatt arbete med jämlikhetsdata avser möta efterfrågan om målsatta mått”.

Med tanke på lagstiftningen kring GDPR vill vi väcka frågan om den är förenlig med insamlandet av jämlikhetsdata?

Vi moderater har, som parti, hela tiden varit emot insamlandet av jämlikhetsdata som verktyg mot diskriminering. Registrering av ”raser” och trostillhörighet, oavsett om det påstås ske anonymt, är inte något som vi bör återgå till i Sverige. Det är på goda grunder som de samiska-, romska och judiska grupperna hela tiden har varit emot hela projektet. Något som inte alls tycks bekymra den politiska majoriteten. Hur ser den nya majoriteten på detta?

Ett huvudproblem är rastänkandet i sig, den s.k. identitetpolitiken. Vi moderater vill se alla som individer och inte först och främst som ”muslim” eller ”afrosvensk”, som de rödgröna partierna och deras meningsfränder inom den ”intellektuella” vänstern vill.

Den f.d. majoriteten S+V+MP argumenterade för att man genom jämlikhetsdata kan åskådliggöra problematiken och sedan kunna ”agera”. Det är även något som jämlikhetsdatarapporten föreslog. Genom insamlandet av uppgifter om till exempel ”rastillhörighet” eller trosuppfattning, ville majoriteten, på ett bättre sätt än idag, få verktyg att belysa strukturell diskriminering gentemot främst ”rasifierade” personer.

Vi är, till skillnad från exempelvis Vänsterpartiet och Miljöpartiet, emot införandet av kvotering eller positiv särbehandling på basis av exempelvis hudfärg, tro eller etnicitet.

Den vägen är en oframkomlig väg för oss moderater, vi vill att tjänster tillsätts efter meriter och formell kompetens. Det faktum att man går till en moské på fredagarna eller har sitt ursprung i ett utomeuropeiskt land är ingen ”merit”. Inte heller om man går till kyrkan på söndagar.

Vi moderater engagerar oss i frågor som mänskliga rättigheter och likabehandling. Men, vi vill inte sanktionera vänsteridéer, släppa igenom insamlandet av jämlikhetsdata, införa kvotering eller samverka med organisationer med en tydlig vänsterpolitisk och religiös agenda.

Vi hoppas därför att den nya majoriteten kommer välja att frångå insamlandet av jämlikhetsdata som verktyg.