Orosmoln inom vård- och omsorg de kommande åren

Vård- och omsorgsnämnden ska, i sin framåtsikt för 2016-2019, göra en bedömning av utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Framåtsikten är nämndens inspel i flerårsplanen för 2016 – 2019,  som kommunfullmäktige beslutar om i juni i år.

Dokumentet är tydligt:

”Vård- och omsorgsnämndens största utmaning under kommande planperiod är vård-och omsorgsboenden; nya samt fastigheter som ska byggas om på grund av att de inte uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.” Enligt ordförandeförslaget.

Detta är något som vi moderater ständigt har talat om, både i nämnden och i kommunfullmäktige. Vi upplever att majoriteten inte har tagit tag i de utmaningar som nu framträder med all tydlighet. Vår uppfattning är att majoriteten inte i tid gjort adekvat bedömning av läget. Läget är nu därför prekärt.

Vi upplever att prognoserna tidigare inte varit fullt ut realistiska – eller kanske har de varit önsketänkande, ett hopp om att det nog ska ordna sig? Nu vet vi det inte har gjort det.

Vi har inte byggt i tillräcklig takt, varken vård-och omsorgsboenden eller gruppboenden eller bostad med särskild service. Eftersläpningarna om OF-området har varit legio de senaste 12 åren.

Om nu eftersläpningarna beror på bristande administration och vattentäta skott mellan förvaltningarna är det hög tid att överbrygga detta. Kommunen har inte heller haft byggklara tomter för dessa prioriterade områden eller de områden som borde varit prioriterade i majoritetens ett- och flerårsplaner.

Förutom merkostnader för externa placeringar och s.k. särskilda avgifter, har den konstanta bristen på bostäder för människor med olika behov av vård och omsorg skapat oro och frustration och känslor av maktlöshet. Om någon enda person har farit illa är det en för mycket.

Kia Hjelte