Oppositionen återremitterar krav på kollektivavtal

PRESSMEDDELANDE 2012-09-27: Klicka här för att ladda ned dokumentet.
M+FP+KD+TuP

På kvällens kommunfullmäktigesammanträde i Botkyrka återremitterade Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Tullingepartiet den styrande majoritetens (S+V+MP) förslag till ny upphandlings- och inköpspolicy. Det är främst skrivningarna rörande kravet på kollektivavtal som man vill omarbeta i förslaget till policy.

I upphandlingspolicyn uttrycks krav på kollektivavtal, där kravets utformning uttrycks i en bilaga. Formuleringen i policyn kan ge företagare intrycket att det är ett generellt krav. Formuleringen i bilagan är dessvärre allt annat än tydlig.

– Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa krav på att kollektivavtal ska finnas tecknat för att vinna en upphandling, däremot att villkoren ska motsvara ett sådant. Det vore heller inte lämpligt, då ett företag kan ha goda villkor men valt en annan avtalslösning med sin personal, framhåller Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

Vi står helt bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen, med starka parter som gemensamt kommer överens om löner och andra arbetsvillkor. Den har tjänat Sverige väl. Genom ansvarstagande parter har ett konkurrenskraftigt näringsliv kunnat leverera reallöneökningar, god avkastning och växande skatteintäkter. Parterna hittar flexibla lösningar som är anpassade efter förutsättningarna i olika branscher och sektorer som en lagstiftning aldrig kunnat klara. Idag omfattas ungefär 90 % av arbetstagarna av kollektivavtalade arbetsvillkor.

– Vår uppfattning är att det redan av policyn bör framgå att de krav som ställs är att villkoren ska motsvara dem som gäller i relevanta kollektivavtal. Detta också för att säkerställa att detta är vad som kommuniceras i upphandlingsunderlag som tas fram, säger Lars Johansson, gruppledare (FP).

– Det är enligt vår uppfattning angeläget att detta uttrycks glasklart i upphandlingspolicyn för undvikande av missförstånd i senare kommunikation eller direkt felaktigt ställda krav, menar Stefan Dayne, gruppledare (KD).

– Familjeföretag, enmansföretag, nätverksföretagare ska känna sig välkomna att lämna anbud i de upphandlingar som kommunen genomför, betonar Jimmy Baker, oppositionsråd (M).

– Huruvida det är möjligt eller omöjligt att anlita t.ex. ett fåmansbolag som saknar kollektivavtal, framgår inte av ordförandeförslaget.

Tullinge har många fåmansbolag, varav en del saknar kollektivavtal, som också måste kunna komma ifråga vid kommunala upphandlingar. Vi yrkar därför på att förslaget omarbetas, så det klart framgår att även dessa företag kan vara med vid vissa upphandlingar, avslutar Anders Thorén, gruppledare (Tup).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker
Oppositionsråd (M)
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Lars Johansson
Gruppledare (FP)
lars.johansson@botkyrka.se
0704-27 08 95

Stefan Dayne
Gruppledare (KD)
stefan.dayne@botkyrka.se
0708-89 19 00

Anders Thorén
Gruppledare (TuP)
0705-55 03 63
anders.thoren@tullingepartiet.se

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31