Omsorgen kommer till korta i S-majoritetens Botkyrka!

Majoriteten (S+V+MP) har lagt en flerårsplan för åren 2014-2017 som vi tidigare inte tagit ställning till, då vi allianspartier har egna flerårsplan som till stora delar kan sammanfalla med majoritetens, men där vi tydligt har pekat på de brister som finns, har funnits och som kommer att finnas om inte Botkyrka kommun klarar av att prioritera vård-och omsorgsfrågorna på ett bättre sätt. Flerårsplanen grundar sig på olika dokument som visar utvecklingen i Botkyrka men också utvecklingen i stort i landet.

De idag föreslagna budgetramarna är betydligt lägre än de bedömningar och beräkningar som gjorts i framåtsikten. Den budget som är lagd och de besparingskrav som finns däri stämmer väldigt dåligt med den verklighet vi lever i. Vi har under ett många år hävdat att det behövs fler vård-och omsorgsboenden i kommunen.

Likaså har vi hävdat att det behövs fler gruppboenden, serviceboenden och andra anpassade boenden.

Det är en skam att kommunen inte kan åstadkomma detta. Människor far illa, hamnar ”mellan stolarna”, får mer och mer hemtjänst och kommunen får betala s.k. särskilda avgifter för miljontals kronor. (2012 betalade kommunen 5,2 miljoner för ingenting)

Vi vet att fler blir äldre och äldre-äldre, vi vet att fler får en demensdiagnos, vi vet att våra LSS-boenden i många stycken inte håller måttet för vad ett värdigt boende är, vi vet att vi har många ungdomar med olika funktionshinder som behöver bostad snarast, vi vet att de nyskadade också har blivit fler och behöver anpassat boende och vi vet att vi har ett antal ungdomar som kommer att lämna sina lärosäten och behöver flytta till eget boende i kommunen – också snarast. Det finns köer! Människor far illa.

Vi delar förvaltningens oro och anser att nämnden inte med den budget som är lagd kan leva upp till de åtaganden man har. Vi ser inte heller att det finns utrymme för de kvalitetsförbättringar som måste göras och vi ser inte heller möjligheten att fortsätta de viktiga utbildningar och utvecklingsprojekt som så väl behövs. Vilket vore djupt beklagligt då vi redan idag ser de positiva resultaten av påbörjade projekt.

Detta kommer sammantaget att tära på det förtroendekapital som finns hos Botkyrkaborna. Det kommer också att skapa ytterligare frustrationer, oro, besvikelser, kvalitetsmissar och nya ”böter” (årsutsikt just nu; 0,6-2,2 miljoner kronor) och utvecklingen av Tumba äldreboende nämns bara i fromma förhoppningar om en extern räddare i nöden.

Kia Hjelte (M)
Stig Bjernerup (FP)
Aram El-Khoury (KD)