Ompröva stödet till Mångkulturellt Centrum

Mångkulturellt Centrum (MKC) befinner sig, inom flera verksamhetsfält, vid frontlinjen i samhällsdebatten. Inom forskningsfältet så har t.ex. vithet, rasifiering, jämlikhetsdata och svenskhet som teman från MKC tagit en stor plats i den svenska samhällsdebatten under de senaste åren. Detta är något vi delvis ställer oss positiva till, då frågorna och debatten som MKC väcker behöver föras. Problemet med MKC är att det är en debatt som i huvudsak förts från vänster, i såväl terminologi som i urvalet av seminarier och temakvällar. Om centret ska fungera som ett Timbro, fast för vänsteraktivister, är det svårt att försvara ett stöd som tas från skattekollektivet i kommunen.

Vi är dock emot insamlandet av jämlikhetsdata som metod i allmänhet och användandet av ”ras” och ”vithet” i den vidhängande terminologin i synnerhet.

Vi är tveksamma till att verksamhetens grundförutsättning för att existera till så stor del är kopplat till det kommunala grundbidraget. Det är inte en kommunal kärnverksamhet att bedriva exempelvis migrations/integrationsforskning, utan det bör snarare kunna utvecklas till att bli en statlig och/eller regional angelägenhet.

Vi har därför som ambition att successivt kunna trappa ner de årliga, fasta anslagen från kommunen samt gradvis införa ett hyresuttag för lokalerna de idag kostnadsfritt disponerar. MKC bör fortsatt målmedvetet och mer intensifierat arbeta för att hitta en mer stadigvarande finansiering från annat håll än kommunen. Skulle sedan det visa sig att efterfrågan på MKC:s tjänster är så pass låg att det skulle innebära att centret inte kan klara sig utan 60–70 % skattestöd (som idag), är vi inte främmande för att helt avveckla stiftelsen.

Kommunen bör kunna vara en av flera kunder inom ramen för vissa projekt, där det kan röra sig om utbildningsinsatser mot personal och elever, utredningar eller kring implementeringen av den interkulturella strategin.