Ombyggnation på Allégården i Tumba

Vi kan inte ställa oss bakom det föreslagna beslutet om ombyggnation på Allégården. Det är ett alldeles för tunt beslutsunderlag. Här finns ingen ordentlig kostnadskalkyl, ingen ritning alls – eller en konsekvensanalys.

Förvaltningen föreslår att ombyggnationen ska ske genom att ta tillvara arean för köket och på så sätt skapa åtta ytterligare lägenheter. Detta då behovet av bostäder/platser är stort och kommunen har dryga kostnader för externa placeringar. Enligt förvaltningen skulle det ge total kostnadsbesparing på 17,8 miljoner kronor. Ett betydande tillskott i verksamheten.

Ordförandeförslaget föreslår istället ett bevarande av köket. Vilka kostnader som då tillkommer är obekant förutom de ovan föreslagna intäktsminskningarna. Dessutom framgår det i ordförandeförslaget att man vill utöka från 52 till 60 lägenheter – samtidigt som man vill behålla ett tillagningskök. I tjänsteskrivelsen framgår det att det går att utöka från 52 till 54 lägenheter med ett tillagningskök. Men om man utökar till 60 lägenheter måste kökslösningen bytas till ett mottagningskök – av utrymmesskäl.

Vad kostnaden blir för att lägga ventilationen på taket finns ingen kalkyl för (omfattning och konsekvenser är ej utredda).

Vi vet inte heller om kostnaderna är med för gemensamma utrymmen då det i förslaget från konsulten står att ” fortsatta utredningar…”. Vi vet inte heller vad byggherrekostnaderna blir.

När det gäller fasaden finns inga eller få förändringar med i någon kostnadsberäkning – det vore rimligt då gällande regler ändå ska uppfyllas.

I tjänsteskrivelsen framgår att ” normala ÄTA arbeten, byggherrekostnader, mervärdeskatt samt budgetreserv inte ingår men kan uppgå till ytterligare ca 45 % ”

45 % av vadå? Det finns ju ingen totalbudget att förhålla sig till!

En av konsulterna uppskattar att nybyggnadskostnad ligger i intervallet 18 000-20 000 kronor/m2BTA (vi tror att detta är för lågt räknat). En ombyggnad i intervallet 12 000-14 000 kronor/m2 BTA (troligen även det för lågt). En annan konsult uppskattar nyproduktionskostnaden till 27 500 kronor/m2BTA. Vilken nivå ligger som grund för den budget vi inte har tagit del av?

Vi föreslog därför, på nämnden, en återremiss (i andra hand avslag) för att få ett bättre beslutsunderlag och för att få en genomlysning av majoritetens förslag om att bevara/bygga om tillagningsköket. Samt inte minst hur detta ska finansieras i förhållande till övriga effektiviseringskrav.

Kia Hjelte (M) – 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden