Nedläggningar av förskolor återremitterade!

Moderaterna och Tullingepartiet yrkade på återremiss kring nedläggningarna av förskolorna Myrstacken, Lysmasken och Blåsippan, vilket också blev Utbildningsnämndens beslut.

M+TUP är starkt kritiska mot hur man har gått fram med detta beslut. Informationen och underlaget är tunt och bristfälligt. Frågorna som är kopplande till nedläggningen av förskolan är många:

• Vad blir konsekvenserna av att lägga ned förskolan?

• Vilken information har givits till berörda familjer?

• På vilket sätt ska familjerna göras delaktiga i den konkreta övergångsprocessen?

• Hur långsiktig är analysen gällande tillgången på förskoleplatser?

• Vad ska den befintliga förskolelokalen användas till istället? På vilket sätt blir detta en lokaleffektivisering?

Det inte ansvarsfullt att fatta beslut om nedläggning när en ordentlig konsekvensanalys saknas.

Vi föreslår utbildningsnämnden besluta

att ärendet återremitteras till utbildningsförvaltningen som får genomföra en ordentlig konsekvensanalys

att om återremissen faller, avslå ordförandeförslaget

Willy Viitala (M)

Bertil Rolf (TUP)