Motverka radikalisering

I Sverige finns ett antal grupperingar, individer och löst sammansatta nätverk som med otillåten påverkan försöker förändra eller störta det svenska samhället. Med otillåten påverkan menas våld, hot och trakasserier som riktas mot förtroendevalda, myndighetsföreträdare och journalister. Beslutsfattare, de som ska verkställa besluten och de som har den granskande funktionen i vårt demokratiska samhälle, ska kunna utföra sina uppgifter utan att utsättas för våld, hot eller trakasserier. I begreppet otillåten påverkan ingår också korruption, det vill säga när förtroendevalda eller myndighetsföreträdare begår brott eller tjänstefel för att hjälpa grovt kriminella aktörer. Genom att få förtroendevalda att ändra sina beslut i ett visst ärende eller journalister att tveka inför granskningen av en viss företeelse, kan aktörerna orsaka demokratin stor skada.

För extremistmiljöernas anhängare handlar det om att göra samhället bättre för dem som anses ingå i aktörernas föreställda gemenskap. De är övertygade om att det inte går att förändra samhället genom det demokratiska systemet. De anser att det behövs direkta och konkreta metoder som blockader, symboliska aktioner, hot och trakasserier för att få till en förändring. Inom miljöerna accepteras och förespråkas våldsamma metoder, även om det innebär att enskilda individers fri- och rättigheter kränks. En miljö sticker ut bland de andra, dels i volym men framförallt i dess förmåga att målmedvetet förfölja och skada meningsmotståndare. Förmågan att hota, förstöra eller med andra brottsliga handlingar skrämma legitima verksamheter och Sveriges förtroendevalda är större än övriga gruppers.

Miljön som åsyftas är den autonoma miljön. Den består av individer, grupper och nätverk som verkar för ett klasslöst och ekonomiskt jämlikt samhälle. De ideologiska utgångspunkterna varierar, men gemensamt för dem är uppfattningen om att den upplevda fascismen måste motarbetas i alla dess former och att orättvisorna finns på alla samhällets nivåer, till exempel mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor eller mellan olika etniska grupper. Alla typer av hierarkier anses inbegripa någon form av förtryck. Därför organiserar sig aktivisterna i platta och nätverksliknande strukturer.

Säkerhetspolisen har identifierat terrorism som det högst prioriterade hotet mot Sveriges säkerhet på kort sikt. Terrorismen är ett globalt problem men för Sveriges del härstammar hotet i huvudsak från våldsbejakande islamism, vilka säkerhetspolisen benämner ”al-Qaida-inspirerade grupperingar”. I Sverige pågår sedan ett antal år tillbaka verksamhet för att stödja terrorism i utlandet. Det finns ett mer eller mindre omfattande monetärt stöd från människor i Sverige som sympatiserar med olika terror-grupperingar. Den andra delen handlar om nyrekrytering av individer till terrornätverk. Rekryteringen sker genom en process som kallas radikalisering.

Vissa personer går med i våldsfrämjande grupper utifrån sökande efter spänning och gemenskap, andra är med ideologiskt intresserade, vissa hamnar i våldsfrämjande grupper eftersom flera i deras familj eller övriga sociala närmiljö redan är våldsfrämjande. Ibland finns en karismatisk ledare som genom ”undervisning” och ”mentorskap” driver på radikaliseringen. I vissa fall existerar etablerade terrornätverk som söker rekrytera individer. Ofta radikaliserar dock personer varandra utan tydliga ledare.

På grund av ovan beskrivna problem och hotbilder så måste kommunen bidra och hjälpa rättsväsendet att förebygga och bekämpa brottsligheten i den autonoma miljön och aktivt arbeta förebyggande mot radikalisering av människor som ligger i riskzonen. Botkyrka kommun måste tydligt ta avstånd från alla former terrorism och radikalisering och i detta ligger i att inte under några omständigheter ha en förmildrande syn på vare sig individer eller organisationer som uttalar stöd till, eller på annat sätt försvarar handlingar såsom terror, våld, tortyr eller krigsbrott. Personer som ägnar sig åt att rekrytera människor till antidemokratiska grupper eller terror-grupper ska lagföras och dömas för förberedelse för brott. Personer som deltar i brottsliga handlingar genom resa till utlandet eller hemma i Botkyrka, ska inte vara föremål för hjälp eller stöd från kommunen.