Möjliggör för mer vindkraft i Botkyrka

Under 2007 träffade vi några entreprenörer som hade låtit göra vindmätningar på ett par ställen i kommunen. Dessa entreprenörer ville då anlägga 3-5 vindkraftverk på toppen av Botkyrkbacken (alltså den f.d. soptippen bakom ICA Maxi i norra Botkyrka). Det enda som skulle ha krävts från kommunens sida var att ge tillstånd och göra detaljplaneändringar, alla övriga investeringar skulle ha gjorts av de externa aktörerna.

Projektet stupade den gången på att den styrande majoriteten, S+V+MP, inte ville gå vidare då man precis hade börjat förhandla med Familjen Lindgren om Hågelby och man menade på att detta skulle störa den processen.

Moderaterna och Centerpartiet anser att det är dags att återigen lyfta frågan om att möjliggöra för mer vindkraft i kommunen. Området vid Botkyrkabacken kan vara en möjlig plats för detta. Men kommunen bör, tillsammans med privata intressenter och undersökningsföretag, genomföra nya vindmätningar på fler ställen i kommunen för att få fram var det skulle vara mest optimalt att anlägga vindkraft. Därefter kan kommunen ge ett planuppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen för att ändra eller detalj-planelägga det/de områden som är mest gynnsamma för detta ändamål.

Botkyrka bör inte, med kommunala skattemedel anlägga vindkraften, däremot så bör kommunen vara villig att avsätta resurser för att bistå, utreda och möjliggöra anläggandet. Detta kan exempelvis göras genom detaljplaneläggning samt upprättandet av markavtal och uthyrning av kommunal mark med tomträttsavgäld till de som väljer att satsa på miljövänlig vindkraft. Vi menar också på att detta inte på något sätt skulle stå i strid med planerna på Södra Porten – det skulle snarare komplettera de utvecklingsplanerna. Den nya bladtekniken i vindkraftverken gör att de inte tillnärmelsevis som förr avger störande ljudemissioner.

Jimmy Baker (M)
Oppositionsråd

Robert Steffens (C)
Gruppledare