Moderata smällkarameller inför 2018

Skolan: Vi behöver göra vad vi kan så att så många som möjligt klarar skolan. Mer resurspersonal i klasserna och involvera föräldrarna så mycket det går i att engagera sig i och vara en del av barnens skolgång. Det är även där de förebyggande insatserna måste sättas in tidigt för att få färre som hoppar av skolan och lockas in i kriminalitet och/eller hamnar i bidragsberoende. Det behövs en reformering av resursfördelningen. Nolltolerans mot brott och ordningsstörningar i skolan. Fokus på lärande, trygghet och studiero. Det behövs en ökad styrning mot att fler utbildar sig mot det som arbetsmarknaden efterfrågar.

Jobben: Fler kommer i arbete med fler företagsetableringar. Vi ser alla verksamheter och bra arbetstillfällen, inte bara det som passar en ”tänkt profil”. Bättre förutsättningar för företagen. Bättre företagsklimat och attityd, servicenivå och planläggande av mark.

Bostäderna: Vi ha fler exploateringar sjönära. Fler ombildningar av hyresrätter. Fler privata hyresvärdar. Fler nya hyres- och bostadsrätter. Fler ägarlägenheter. I första hand bör flerfamiljshusen byggas kollektivtrafiknära. Men det finns också en efterfrågan på större villor, nära exempelvis Mälaren, Saltsjön, Aspen, Tullingesjön och Albysjön. Inga nyanlända ska ges förtur i bostadskön.

Valfrihet inom flera verksamheter: Vi vill ha fler företag som erbjuder t.ex. hemtjänst, skolor, särskilda boenden o.s.v. Fler utövare ger en högre kvalitet, fler profileringar och fler karriärvägar för arbetstagarna. Det finns delar inom gata & park som skulle kunna upphandlas, eller sådant städ, tryckeri och post.

Försörjningsstödet: Vi behöver sätta igång ett arbete där vi granskar varenda krona som rinner iväg till bidrag. Vi måste kunna kräva motprestation, göra hembesök och ifrågasätta vad som egentligen bör kunna säga ingå ”i bidragsnormen”:

Renodla verksamheten: Mindre pengar till konst & kultur, på mötesplatsföreningar, MKC och upplevelsesatsningen.

Kostnadsutvecklingen: Botkyrka måste lägga skattemedlen på rätt saker och effektivisera allt sådant som vi inte behöver lägga resurser på. Det finns en hel del att hämta genom att banta ner den administrativa överbyggnaden i den kommunala organisationen. Vi behöver inte lägga så mycket pengar som vi gör idag på ex. medborgarkontoren, medborgarförslagen, konsthallen, dialogforum, mötesplatsföreningar, kreativa fonden, drömdeg, biblioteken och mycket mer. Det är välfärdens kärna; skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad (inkluderat olika typer av underhåll som vägar, fastigheter, VA) som ska värnas.

Kommunens ekonomi: Om inte kommunen genomgår en välbehövlig metamorfos så klarar vi inte kommunens ekonomi utan att tvingas till stora skattehöjningar. Precis det som SKL har flaggat för gällande i stort sett hela kommunsektorn de kommande åren.

Kommunalskatten & friheten: Samtidigt som vi effektiviserar och fokuserar resurserna till kärnan i välfärden menar vi att en viktig reform är att kunna sänka kommunalskatten. Vi vill sänka den successivt och inte på en nivå som skulle kunna riskera kommunens ekonomi. Vi vet att vi kan sänka den i ett första steg inför valet 2018 med minst 25 öre. Sedan vill vi fortsätta att sänka den i takt med vad ekonomin medger. Det är en frihetsreform att ge skattepengar tillbaka till skattebetalarna, där de själva kan få välja vad de vill lägga sina pengar på. Vill de stödja en konsthall eller en kreativ fond, eller en mötesplatsförening där man träffas strikt inom sin egna, etniska/religiösa/kulturella grupp så kan de välja att göra detta. Vi vill låta folk få vara ifred och leva sin egna liv, med så lite inblandning från klåfingriga politiker som möjligt.

Skattekraften: Vi behöver få hit fler som flyttar in som betalar skatt och vill bidra till samhället. Vi behöver få in färre som flyttar hit och blir en ekonomisk belastning för det övriga skattekollektivet.

Värderingar möter värderingar: Med den demografin vi har i Botkyrka har vi redan sett utmaningar. Det rör sig om värderingar kring ex. jämställdhet mellan kvinna och man och tolerans mot ex. andra religioner, eller HBTQi-personer. Vi moderater anser inte att vi kan kompromissa med våra moderna, sekulära västerländska värderingar till förmån för en kvinnosyn som utgår från patriarkala klanstrukturer och tankemönster. Det är därför vi fortsatt kommer att motsätta oss alla typer av särkrav som separata badtider.